Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII ~ 25 DE ANI DE ACTIVITATE

A A A

Conducerea

Inspectoratul de Stat al Muncii

 

 Autoritate administrativă, subordonată

Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, 

abilitată cu dreptul să exercite controlul de stat asupra respectării actelor legislative și a altor acte normative în domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă.

 Inspectoratul este condus de un Director, numit de Guvern, care:  

a) exercită conducerea Inspectoratului;

b) coordonează şi controlează activitatea inspecţiilor teritoriale de muncă;

c) poartă răspundere personală în faţa ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei, pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor Inspectoratului şi prezintă Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei rapoarte privind activitatea Inspectoratului;

d) organizează sistemul de management financiar şi control în Inspectorat;

e) stabileşte atribuţiile directorului adjunct al Inspectoratului;

f) aprobă fişele de post ale funcţionarilor publici din cadrul Inspectoratului şi alte acte privind administrarea funcţiei publice şi a funcţionarilor publici;

g) numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici ai Inspectoratului;

h) angajează, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă ale personalului contractual al Inspectoratului;

i) conferă grade de calificare funcţionarilor publici ai Inspectoratului, stabileşte spor la salariu, premii, ajutoare materiale şi aplică sancţiuni personalului Inspectoratului, conform legislaţiei;

j) semnează acte pe chestiuni ce ţin de competenţa Inspectoratului;

k) examinează contestaţiile angajatorilor, salariaţilor şi altor persoane faţă de măsurile aplicate de inspectorii de muncă, dispunînd, după caz, anularea actelor întocmite de inspectorii de muncă;

l) emite ordine şi dispoziţii;

m) reprezintă Inspectoratul în relaţiile cu organele administraţiei publice, persoanele juridice şi fizice, precum şi cu organele similare din alte state.

Directorul Inspectoratului este asistat de un director adjunct, care este numit prin ordin al ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei în condiţiile legii şi activează în baza fişei postului, aprobate de directorul Inspectoratului.

În lipsa directorului Inspectoratului, atribuţiile acestuia sînt exercitate de directorul adjunct.

 

Sediul:

MD-2068,

mun. Chişinău,

str. Miron Costin, 17/2,

Oficiul nr. 411

  

 Tel/fax: 0 22 49 94 01