Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

A A A

Meniu principal

Activitatea ISM

Published on: Lun, 02/13/2023 - 08:08

Informație operativă

privind activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii

în luna ianuarie a anului 2023

    

Activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii este orientată spre realizarea obiectivelor din prevederile legislației din domeniul muncii, securității și sănătății în muncă. și verificarea modului în care agențiile private care desfășoară activitate legată de plasarea în câmpul muncii în străinătate a cetățenilor Republicii Moldova respectă actele normative din domeniul migrației în scop de muncă.

Inspectoratul de Stat al Muncii a întreprins activități de inspecție în vederea prevenirii şi combaterii ilegalităţilor din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă și migrației de muncă, având ca bază legală Codul muncii, Codul administrativ, Codul contravențional, Legile nr.140/2001, nr.158/2008, nr.186/2008, nr.131/2012, etc., Hotărârile Guvernului nr.1361/2005, nr.95/2009, nr.788/2013, nr.464/2018, nr.355/2020 etc. (https://ism.gov.md/ro/content/legi).

Activități de control

Sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă, pe parcursul lunii ianuarie a anului 2023, de către inspectorii de muncă au fost efectuate 209 controale de stat în domeniul muncii, securității și sănătății în muncă. Au fost supuse controlului 105 unități cu un număr de 4499 salariaţi, din care 2667 mii femei (inclusiv 555 din mediul rural), 252 persoane cu dizabilități și 5 persoane mai tinere de 18 ani. Astfel, în domeniul raporturilor de muncă au fost controlate 46 unități, 5 – în domeniul securității și sănătății în muncă și 54 controale complexe: în domeniul raporturilor de muncă și securității și sănătății în muncă.

Din numărul total de unități supuse controlului, 33 sunt agenți economici din sectorul real, 71 autorități din sectorul public și 1 angajator persoană fizică.

Controale planificate au fost efectuate la 61 unități (din care 59 în sectorul public și 2 în sectorul real, inițiate în luna decembrie, conform planului controalelor din anul 2022).

Controale inopinate au fost efectuate la 43 angajatori persoane juridice (din care 12 în sectorul public, 31 în sectorul real) și 1 față de angajator persoană fizică.

Au fost efectuate vizite de control cu deplasarea în teren la 81 unități (în sectorul public 67 și 13 în sectorul real) și 1 angajator persoană fizică. Din oficiu a fost solicitată prezentarea documentelor de la 23 unități, din care 20 din sectorul public și 3 din sectorul real.

Repartizarea după genul de activitate a unităților controlate este reprezentată astfel, 36% din domeniul învățământului, 24% - domeniul administrației publice, 7% - ramura comerțului, 6% - alte activități de servicii, câte 4% - ramura de transport și activități culturale/recreative, câte 3% - ramura de construcțiii și domeniul informații/telecomunicații, câte 2% - agricultură/silvicultură, industria prelucrătoare, producția/furnizarea de energie electrică, hoteluri/restaurante, domeniul sănătății, câte 1% - industria extractivă, distribuția apei/salubritate, tranzacții imobiliare.

Ca rezultat al acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese–verbale de control, în care au fost constatate 1093 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative, din care 613 în domeniul raporturilor de muncă, și 480 – în domeniul securității și sănătății în muncă. Activităţile de inspecție întreprinse scot în evidenţă faptul, că angajatorii cel mai frecvent comit încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului, nerespectarea termenilor de plată a acestuia, admiterea lacunelor la încheierea contractelor individuale de muncă cu salariații, organizarea regimului de muncă și odihnă, la desfășurarea activității de protecție și prevenire la nivel de unitate. Pe parcursul perioadei de gestiune au parvenit 121 informații-răspuns de la unități, privind îndeplinirea prescripțiilor consemnate în procesele-verbale de control. 

Inspectorii de muncă au efectuat controlul privind modul de stabilire şi termenii de achitare a salariilor, fiind efectuate 4 controale planificate și 9 – inopinate. Urmare a activității de inspecție a fost constatat, că 13 unități au admis restanţe și neachitarea altor plăți salariale în sumă de 345,3 mi lei față de 56 angajați, din care 29 femei. Inspectorii de muncă au înaintat prescripții de înlăturare a încălcărilor consemnate în procesele-verbale de control și au întocmit planuri de remediere, conform prevederilor capitolului V1 din Codul contravențional, stabilind termeni de lichidare a restanţelor salariale. Din partea angajatorilor au parvenit informații privind achitarea plaților restante în sumă de 59,8 mii lei. Totodată, pentru admiterea restanțelor salariale au fost încheiate procese-verbale cu privire la contravenție în temeiul art.57 al.1 din Codul contravențional pentru încălcarea termenelor de plată a salariilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin lege, care în cazul, în care, în termenii stabiliți nu vor fi remediate prescripțiile stabilite în procesul-verbal de control, vor fi înaintate spre examinare instanței de judecată.

Sub aspectul realizării obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru” din Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi muncii la negru, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.477 din 28.06.2011, pentru examinarea 3 petiții, inclusiv 2 cereri de la cetățeni au fost efectuate controale inopinate la 3 angajatori persoane juridice, în cadrul cărora a fost demonstat prin probe admiterea muncii nedeclarate față de 3 persoane, ce activau fără forme legale de angajare. De către inspectorii de muncă au fost întocmite planuri de remediere angajatorilor persoane juridice din cauza prestării de către lucrători a muncii fără a avea încheiat un contract individual de muncă în formă scrisă și utilizarea muncii nedeclarate. Urmare a acțiunilor de sensibilizare a angajatorilor 2 persoane au fost repuse în drepturi, fiindu-le legalizate raporturile de muncă. În temeiul art.551 din Codul contravențional, a fost încheiat 1 proces-verbal cu privire la contravenţie, care a fost înaintat spre examinare instanței de judecată.

În vederea evaluării nivelului de sensibilizare a angajatorilor vizavi de necesitatea desfăşurării activităţilor de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivel de unitate, inspectorii de muncă au constatat că la 37 unități monitorizate activitatea de protecţie şi prevenire este realizată de către conducător, la 11 – de către persoana desemnată, la 1 – serviciul intern, la 4 – serviciul extern. Comitete pentru securitate şi sănătate în muncă au fost constituite la 8 unităţi supuse controlului. Pentru stabilirea sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, au fost evaluate condițiile de muncă la locurile de muncă în 21 unități supuse controlului de stat. Urmare a evaluării riscurilor profesionale, la 25 unități au fost întocmite planuri anuale de protecţie şi prevenire. De către inspectorii de muncă au fost înaintate angajatorilor prescripții de conformare la prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr.186/2008 și Hotărârii Guvernului nr.95/2009 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008.

În perioada de gestiune de către inspectorii de muncă au fost monitorizate 46 unităţi cu un efectiv de 20 şi mai mulți salariați. Potrivit prevederilor art.34 al Legii nr.60-XIX din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru plasarea în câmpul muncii a persoanelor respective, la 8 unităţi au fost rezervate 218 locuri de muncă. La 20 unităţi, în perioada efectuării controlului, desfășurau activitate 252 persoane cu dizabilităţi. Se respectă raportul de 5 la sută privind locurile de muncă rezervate și/sau ocupate de persoanele cu dizabilități la 11 unități controlate. Registrul de evidenţă a cererilor de angajare a persoanelor cu dizabilităţi este prezent la 9 unităţi. Au informat Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă despre locurile de muncă rezervate 5 unități. Inspectorii de muncă au înaintat conducătorilor unităților prescripţii pentru conformarea la prevederile legii nominalizate (crearea locurilor de muncă și plasarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități) și respectarea prevederilor Codului muncii (durata redusă a    timpului de muncă și normelor de producție, acordarea concediului de odihnă plătit și a concediului suplimentar fără plată, etc.).

 Examinarea petițiilor

Pe parcursul perioadei de referință, conform Codului administrativ al Republicii Moldova, inspectorii de muncă au examinat 78 sesizări de la persoane juridice, inclusiv 3 referitoare la verificarea agențiilor private de plasare în câmpul muncii în vederea respectării condițiilor de licențiere.

De către inspectorii de muncă au fost întreprinse măsuri pentru soluţionarea 134 cereri parvenite de la persoane fizice. Din numărul total de cereri examinate, 63% - constituie probleme de salarizare; 14% - încălcări la stabilirea regimului de muncă; 10% - abateri de la prevederile legale privind încheierea contractelor individuale de muncă; 7% - semnalizări privind neacordarea concediului de odihnă plătit; 4% - concediere/reducere a personalului; 2% - constituie semnalizări privind munca nedeclarată, comiterea abaterilor la aplicarea de către angajator a sancțiunilor față de salariați și admiterea angajaților la locul de muncă fără înstruirea în domeniul securității și sănătății de muncă. Nu s-au confirmat argumentele invocate în 8 cereri examinate. Urmare a examinării au fost repuse în drepturi 67 persoane. Concomitent, inspectorii de muncă, au acordat ajutor metodologic şi consultativ la circa 900 persoane.

Cercetarea accidentelor de muncă

În vederea conformării la prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, pe parcursul perioadei de gestiune au fost desfășurate acțiuni de inspecție în domeniul dat.

Astfel, pe parcursul lunii ianuarie a anului 2023, la Inspectoratul de Stat al Muncii au fost comunicate 49 evenimente de accidentare a lucrătorilor în câmpul muncii, în urma cărora au avut de suferit 51 lucrători, din care 8 mortal. Față de aceiași perioadă a anului precedent numărul cazurilor de accidentare comunicate a crescut cu 19 la sută.

De către inspectorul de muncă a fost cercetat 1 eveniment de accidentare mortal în afara muncii.

De către comisiile organizate la nivel de unitate au fost cercetate 39 de cazuri de accidentare cu incapacitate temporară de muncă, în urma cărora au avut de suferit 41 lucrători.

La data de 03 februarie 2023 se aflau în proces de cercetare 9 cazuri de accidentare, inclusiv 7 cu caracter mortal.

Constatarea contravențiilor

Ca rezultat al neconformării conducerii unităţilor supuse controalelor la prevederile legislaţiei muncii, de către inspectorii de muncă au fost încheiate 6 procese-verbale cu privire la contravenţie cu întocmirea planului de remediere.  Au fost înaintate spre examinare în instanța de judecată 2 dosare contravenționale.

În perioada de gestiune, serviciul juridic a participat în ședințe de judecată pentru examinarea de către instanță a recursurilor angajatorilor privind contestarea actelor de control și a procelor-verbale cu privire la cercetarea accidentelor de muncă din perioada 2018 – 2022. Conform Registrului de evidență electronică a dosarelor în contenciosul administrativ, Inspectoratul de Stat al Muncii are calitate de pârât/intervenient accesoriu în 110 cauze civile înregistrate. În procedură judiciară în curs de examinare se află 61 dosare civile.

 Activități conexe

La inspecţiile teritoriale de muncă, în baza art.33 alin.(1) din Codul Muncii, au fost prezentate 29 contracte colective de muncă și 1 acord adițional.

Ca măsură de prevenire a muncii nedeclarate în agricultură, conform Legii nr.22/2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, la solicitarea beneficiarilor de lucrări agricole, pe parcursul lunii ianuarie a anului 2023 au fost repartizate 4 Registre de evidență a zilierilor. De la beneficiarii de lucrări agricole, la inspecțiile teritoriale de muncă, au parvenit 13 extrase din Registrele de evidență a zilierilor, în care este reflectată activitatea a 887 persoane ce au desfășurat activitate de zilier pe parcursul perioadei de gestiune.

 

Inspectoratul de Stat al Muncii

13 februarie 2023