Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

A A A

Conducerea

Mie, 10/26/2022 - 14:51 -- ismadmin
Body: 

Inspectoratul de Stat al Muncii

 

 Autoritate administrativă, subordonată

Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale,
abilitată cu dreptul să exercite controlul de stat 
asupra respectării actelor legislative
și a altor acte normative
în domeniul muncii, securității și sănătății în muncă.

HG nr.788/2013 

III. Organizarea activităţii Inspectoratului

8. Conducerea Inspectoratului 

1) Inspectoratul este condus de un director, numit în condițiile legii.

2) Directorul Inspectoratului:

a) exercită conducerea Inspectoratului;

b) coordonează şi controlează activitatea inspecţiilor teritoriale de muncă;

c) poartă răspundere personală în faţa ministrului muncii și protecției sociale, pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor Inspectoratului şi prezintă Ministerului Muncii și Protecției Sociale rapoarte privind activitatea Inspectoratului;

d) organizează sistemul de control intern managerial în Inspectorat;

e) stabileşte atribuţiile directorului adjunct al Inspectoratului;

f) aprobă fişele de post ale funcţionarilor publici din cadrul Inspectoratului şi alte acte privind administrarea funcţiei publice şi a funcţionarilor publici;

g) numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici ai Inspectoratului;

h) angajează, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă ale personalului contractual al Inspectoratului;

i) conferă grade de calificare funcţionarilor publici ai Inspectoratului, stabileşte spor la salariu, premii, ajutoare materiale şi aplică sancţiuni personalului Inspectoratului, conform legislaţiei;

j) semnează acte pe chestiuni ce ţin de competenţa Inspectoratului;

j1) asigură inspectorii de muncă cu echipament individual de protecție conform Nomenclatorului echipamentelor individuale de protecție acordate inspectorilor de muncă (selectate potrivit industriei și/sau sectoarelor economiei inspectate);

k) organizează și asigură funcționalitatea Consiliului de soluționare a disputelor, precum şi examinarea în cadrul acestuia a contestațiilor depuse de persoanele controlate împotriva acțiunilor şi actelor inspectorului realizate în cadrul procedurilor de control de stat asupra activităţii de întreprinzător;

k1) organizează și asigură examinarea contestațiilor depuse de persoanele controlate care nu sînt subiecți ai activității de întreprinzător, de salariați și de alte persoane împotriva acțiunilor şi actelor inspectorului realizate în cadrul procedurilor de control;

l) emite ordine şi dispoziţii;

m) reprezintă Inspectoratul în relaţiile cu organele administraţiei publice, persoanele juridice şi fizice, precum şi cu organele similare din alte state.

3) Directorul Inspectoratului este asistat de un director adjunct.

4) Directorul adjunct al Inspectoratului este numit prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale în condiţiile legii şi activează în baza fişei postului, aprobate de directorul Inspectoratului.

5) În lipsa directorului Inspectoratului, atribuţiile acestuia sînt exercitate de directorul adjunct.

 

Sediul:

MD-2068,

mun. Chişinău,

str. Miron Costin, 17/2,

Oficiul nr. 411

  

 Tel/fax: 0 22 49 94 01