Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

A A A

Domeniul de activitate

Lun, 02/24/2014 - 10:31 -- ismadmin
Body: 

 

Inspectoratul de Stat al Muncii
- este autoritate administrativă în subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale.
- coordonează la nivel naţional respectarea actelor normative în domeniul raporturilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă.
- exercită control de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative în domeniul raporturilor de muncă la întreprinderi, instituţii şi organizaţii, cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, la persoane fizice care angajează salariaţi, precum şi în autorităţile administraţiei publice centrale şi locale
 
În subordinea Inspectoratului de Stat al Muncii se află inspecţii teritoriale de muncă, fără personalitate juridică, funcţionând în fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea.

Are sediu în mun. Chişinău, MD-2068, str. Miron Costin, 17/2, Oficiu 411.

 

Actele normative prin care a fost creat Inspectoratul de Stat al Muncii:


Convenţia OIM nr. 81 – privind inspecţia muncii in industrie si comerţ, Geneva, 11.07.1947 , ratificată de Parlamentul RM prin Legea nr. 593-XIII din 26.09.1995
Convenţia OIM nr. 129 – privind inspecţia muncii in agricultura, Geneva, 25.06.1969, ratificată de Parlamentul RM prin Legea nr. 1330-XIII din 26.09.1997
Legea nr. 140-XV din 10.05.2001 cu privire la Inspectoratul de Stat al Muncii, M.O. al R.M., 2001, nr. 68-71, art. 505
Hotărârea Guvernului nr. 788 din 07.10.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat al Muncii, a structurii şi efectivului-limită ale acestuia, M.O. al R.M., 2013, nr. 222-227, art. 892

 

    Obiective:
a) asigurarea aplicării dispoziţiilor actelor legislative şi ale altor acte normative referitoare la condiţiile de muncă şi la protecţia salariaţilor în exercitarea atribuţiilor lor;
b) difuzarea informaţiilor despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislaţiei muncii;
c) informarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale despre deficienţele legate de aplicarea legislaţiei muncii.

     

 
   
 Atribuţii:
a) monitorizează controlul de stat al respectării legislaţiei cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă, efectuat de inspectorii de muncă din cadrul autorităţilor competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale;
b) ține şi actualizează informaţia referitoare la autorităţile competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale şi la inspectorii de muncă din cadrul acestora;
c) efectuează controlul de stat în domeniul respectării legislației cu privire la raporturile de muncă;
d) participă, în comun cu autorităţile competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale, la elaborarea actelor normative, metodologiilor, instrucţiunilor, ghidurilor, recomandărilor metodice cu privire la aplicarea prevederilor actelor normative referitoare la raporturile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă, pe care le aprobă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale;
e) după necesitate, prezintă Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecţiei Sociale propuneri de modificare a actelor normative în domeniul raporturilor de muncă, al securității şi sănătății în muncă;
f) realizează activităţi de pregătire, instruire şi informare în domeniul raporturilor de muncă a angajatorilor şi a salariaţilor angajaţi în unităţile din domeniile lor de competenţă;
g) creează, întreţine şi actualizează permanent sistemul e-learning, precum și instruiește, prin intermediul acestuia, inspectori de muncă, indiferent de instituţia în care activează aceştia;
h) organizează şi efectuează, în comun cu autorităţile competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale, instruirea iniţială şi continuă a inspectorilor de muncă şi verificarea cunoştinţelor acestora la finele fiecărui curs de instruire, indiferent de instituţia în care activează aceştia;
i) asigură desfăşurarea instruirilor iniţiale şi continue exclusiv prin intermediul sistemului e-learning;
j) ţine şi actualizează informaţia privind activităţile de control în domeniul siguranţei ocupaţionale, întreprinse de autorităţile competente în acest domeniu, în baza rapoartelor prezentate de acestea;
k) stochează informaţia cu privire la accidentele de muncă constatate şi cercetate de inspectorii de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
l) elaborează, cu participarea tuturor autorităţilor competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale, raportul anual privind activitatea autorităţilor competente în domeniul controlului respectării legislaţiei cu privire la raporturile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă;
m) exercită alte atribuţii prevăzute de lege.
    
   Inspectoratul de Stat al Muncii este în drept:
    a) să solicite şi să primească de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de la persoane juridice şi fizice informaţiile necesare exercitării atribuţiilor sale;
    b) să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova 

 

Efectivului de personal este de 73 unităţi (din care personal auxiliar - 1 unitate), inclusiv 28 unităţi în aparatul central şi 45 unităţi în inspecţiile teritoriale de muncă.