Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

A A A

ISM

Funcții publice vacante

Vin, 04/21/2023 - 09:10 -- ismadmin
Body: 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

01.08.2023

 

 

 

 

MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL

PROTECTIONOF REPUBLIC OF MOLDOVA

STATE LABOUR INSPECTORATE

 

 

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECŢIEI SOCIALE

AL REPUBLICII MOLDOVA

INSPECTORATUL DE

STAT AL  MUNCII

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

Aprobat

__________________

Ion DIAVOR

Director adjunct

 

Anunț!

 

Inspectoratul de Stat al Muncii (str. Miron Costin, 17/2, mun. Chișinău), anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii:

 

-         Șef inspecție teritorială (fpc), Inspecția teritorială de muncă Cimișlia (raioanele Hîncești, Leova, Cimișlia, Basarabeasca) – 1 unitate (perioadă determinată);

-         Inspector principal (fpe), Inspecția teritorială de muncă Chișinău (mun. Chişinău, raioanele Ialoveni, Criuleni, Dubăsari) – 1 unitate;

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • · formularul de participare (Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Anexa nr. 1);
 • · copia buletinului de identitate;
 • · copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
 • · documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 • · cazierul judiciar;

Alte documente necesare:

 • · acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

 

Notă: Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. (Candidații care au depus dosarul prin poștă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

 

 • · Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de până la 15 august 2023, inclusiv. Dosarele se vor depune personal, prin poștă sau prin e-mail, la sediul Inspectoratul de Stat al Muncii, (mun. Chișinău, str. Miron Costin 17/2, et. 4, bir.315, telefon de contact: 022-497-558 e-mail:resuruman@im.gov.md;

 

Condițiile de participare la concurs:

a) deține cetățenia Republicii Moldova; 

b) posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 

c) are capacitate deplină de exercițiu; 

d) nu a împlinit vârsta de 63 de ani; 

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă; 

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

j) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

Abilități: gândire critică, analiză și sinteză; planificare; organizare; luare a deciziilor; motivare; control; comunicare; lucru în echipă; de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet).

 

Atitudini/comportamente: integritate; respect pentru drepturile omului, nediscriminare și egalitate de gen; deschidere față de cetățeni, mass-media și societatea civilă; inițiativă; perseverență; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).

 

 

Șef inspecție teritorială, (fpc), Inspecția teritorială de muncă Cimișlia

(raioanele Hîncești, Leova, Cimișlia, Basarabeasca)

 

Scopul general al funcției: Conducerea/managementul inspecției teritoriale de muncă; prezentarea lunară și trimestrială a planurilor de activitate ale inspecției teritoriale de muncă către directorul Inspectoratului de stat al Muncii și coordonarea activității inspectorilor pentru asigurarea acestuia.

 

Sarcinile de bază:

 1. Exercitarea controlului de integritate asupra inspectorilor inspecției teritoriale de muncă;;
 2. Asigurarea prezentării de către Secția analiza riscurilor, planificarea controalelor și raportare, a informațiilor lunare și trimestriale privind activitatea inspecției teritoriale de muncă;
 3. Exercitarea controlului aplicării actelor legislative și normative ce țin de relațiile de muncă, incluși prin participarea inspecțiilor tematice, campaniilor de inspecție;
 4. Coordonarea relațiilor de colaborare între inspecția teritorială de muncă cu oficiile ale Cancelariei de Stat, Administrației publice Locale de nivelul I și II, structurile Administrației Publice Centrale desconcentrate în teritoriu, reprezentații partenerilor sociali și organele de informare în masă.

Cerințele specifice pentru participare la concurs:

Studii: să posede studii superioare în domeniul ingineriei și activități inginerești, al dreptului sau al economiei.

Experiență profesională:  1 an deexperiență profesională în domeniu.

Bibliografie:

Constituția Republicii Moldova;

Codul muncii nr. 154/2003;

Codul administrativ nr. 116/2018;

Codul contravențional nr. 218/2008;

Convențiile OIM ratificate de Republica Moldova nr. 29, nr.81, nr.87, nr.98, nr.105, nr.129, nr.155, nr. 182, nr.184, nr.187;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;  

Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii;

Legea nr. 186/2008 securității și sănătății în muncă;

Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;

Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Legea salarizării nr. 847/2002;

Hotărârea Guvernului nr. 788/2013 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat al Muncii;

Hotărârea Guvernului nr. 95/2009 (Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale);

Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară;

Hotărârea Guvernului nr. 152/2004 cu privire la salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaților din unitățile cu autonomie financiară și cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile;

Hotărârea Guvernului nr. 1361/2005 (Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă);

Hotărârile Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Cerințelor minime de Securitate și Sănătate în Muncă (nr. 95/2009; 80/2012; 353/2010; 584/2016; 603/2011; 906/2020).

 

 

Inspector principal, (fpe), Inspecția teritorială de muncă Chișinău (mun. Chișinău, raioanele Ialoveni, Criuleni, Dubăsari)  

 

Scopul general al funcției: Executarea controlului aplicării actelor legislative și normative ce țin de relațiile de muncă; examinarea, în modul și termenii stabiliți, a petițiilor și sesizărilor ce abordează probleme din domeniul relațiilor în muncă.

 

Sarcinile de bază:

 1. Efectuarea controlului folosirii de angajatori a forței de muncă, în scopul identificării cazurilor de muncă nedeclarată și sesizarea, după caz, conform
  prevederilor legale, a altor autorități publice;
 2. Efectuarea controlului privind activitatea desfășurării de agenții private de plasare în câmpul muncii, precum și respectarea de către acestea  a condițiilor prevăzute de legislație;
 3. Efectuarea controlului privind aplicarea măsurilor de respectarea a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 4. Participarea, de comun cu reprezentanții Administrației Publice Locale de
  nivelul II, structurilor Administrației Publice Centrale desconcentrate în
  teritoriu și reprezentanții partenerilor sociali, la desfășurarea meselor rotunde, ateliere, întruniri cu tematici din domeniul relațiilor de muncă.

Cerințele specifice pentru participare la concurs:

Studii: să posede studii superioare în domeniul ingineriei și activități inginerești, al dreptului sau al economiei.

Experiență profesională:  1 an deexperiență profesională în domeniu.

Bibliografie:

Constituția Republicii Moldova;

Codul muncii nr. 154/2003;

Codul administrativ nr. 116/2018;

Codul contravențional nr. 218/2008;

Convențiile OIM ratificate de Republica Moldova nr. 29, nr.81, nr.87, nr.98, nr.105, nr.129, nr.155, nr. 182, nr.184, nr.187;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;  

Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii;

Legea nr. 186/2008 securității și sănătății în muncă;

Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;

Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Legea salarizării nr. 847/2002;

Hotărârea Guvernului nr. 788/2013 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat al Muncii;

Hotărârea Guvernului nr. 95/2009 (Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale);

Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară;

Hotărârea Guvernului nr. 152/2004 cu privire la salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaților din unitățile cu autonomie financiară și cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile;

Hotărârea Guvernului nr. 1361/2005 (Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă);

Hotărârile Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Cerințelor minime de Securitate și Sănătate în Muncă (nr. 95/2009; 80/2012; 353/2010; 584/2016; 603/2011; 906/2020).

 

                                                         

 

 

 28.07.2023

 

 

 

                                                                                                                        

Aprobat

__________________

Ion DIAVOR

Director adjunct

 

Anunț!

 

Inspectoratul de Stat al Muncii (str. Miron Costin, 17/2, mun. Chișinău), anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii:

 

 

-         Șef serviciu (fpc), Serviciul Tehnologia Informației și comunicațiilor -1 unitate 

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • · formularul de participare (Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Anexa nr. 1);
 • · copia buletinului de identitate;
 • · copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
 • · documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 • · cazierul judiciar;

Alte documente necesare:

 • · acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

 

Notă: Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. (Candidații care au depus dosarul prin poștă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

 

 • · Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de până la 14 august 2023, inclusiv. Dosarele se vor depune personal, prin poștă sau prin e-mail, la sediul Inspectoratul de Stat al Muncii, (mun. Chișinău, str. Miron Costin 17/2, et. 4, bir.315, telefon de contact: 022-497-558 e-mail: resuruman@im.gov.md;

 

Condițiile de participare la concurs:

a) deține cetățenia Republicii Moldova; 

b) posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 

c) are capacitate deplină de exercițiu; 

d) nu a împlinit vârsta de 63 de ani; 

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă; 

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

j) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

Abilități: gândire critică, analiză și sinteză; planificare; organizare; luare a deciziilor; motivare; control; comunicare; lucru în echipă; de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet).

 

Atitudini/comportamente: integritate; respect pentru drepturile omului, nediscriminare și egalitate de gen; deschidere față de cetățeni, mass-media și societatea civilă; inițiativă; perseverență; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).

 

 

 

 

 

Șef serviciu (fpc), Serviciul Tehnologia Informației și comunicațiilor

 

Scopul general al funcției: Monitorizarea și asigurarea funcționării permanente a sistemului informațional de Sta al Muncii.

 

Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea accesului inspectorilor de muncă la Registrul de Stat al controalelor, precum și alte baze de date necesare pentru buna funcționare a inspectoratului;
 2. Implementarea metodelor ce țin de aplicarea eficientă a tehnologiilor informaționale;
 3. Coordonarea și plasarea pe pagina web oficială a Inspectoratului de Stat al Muncii a comunicatelor de presă, briefing-urilor, articolelor, etc. în vederea informării și sensibilizării publicului larg/ mass-media despre cele mai eficace modalități de respectare a legislației muncii, precum și despre activitatea de inspecție realizată.
 4. Coordonarea de înregistrare corespunzătoare a documentației parvenite în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii.

Cerințele specifice pentru participare la concurs:

Studii: Superioare, de licență sau echivalente, în domeniul administrației publice, tehnologii informaționale.

Experiență profesională:  1 an deexperiență profesională în domeniu.

 

-          Cunoașterea legislației naționale și internaționale în domeniu:

-          Cunoștințe de operare la computer -1C, Excel, Word, Internet, siteme de deservire a conturilor la distanță, etc;

-          Cunoașterea limbii de Stat.

Bibliografie:

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;  

Legea nr. 467/2003 privind informatizarea și la resursele informaționale de stat;

Legea nr. 124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere;

Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație;

Legea nr. 142/2018 privind schimbul de date și interoperabilitate.

                                                                                                                                                                           

 

MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL

PROTECTIONOF REPUBLIC OF MOLDOVA

 STATE LABOUR INSPECTORATE

 

 

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECŢIEI SOCIALE

AL REPUBLICII MOLDOVA

INSPECTORATUL DE

STAT AL  MUNCII

 

 
 
 

 

 

 

 

05.06.2023 

 

 

                                                                                                                        

Aprobat

__________________

Ion DIAVOR

Director adjunct

 

Anunț!

 

Inspectoratul de Stat al Muncii (str. Miron Costin, 17/2, mun. Chișinău), anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii:

 

-         Șef serviciu (fpc), Serviciul resurse umane – 1 unitate;

-         Șef inspecție teritorială (fpc), Inspecția teritorială de muncă Cimișlia (raioanele Hîncești, Leova, Cimișlia, Basarabeasca) – 1 unitate (perioadă determinată);

-         Inspector principal (fpe), Inspecția teritorială de muncă Chișinău (mun. Chişinău, raioanele Ialoveni, Criuleni, Dubăsari) – 1 unitate;

-         Șef serviciu (fpc), Serviciul Tehnologia informației și comunicațiilor - 1 unitate;

-         Inspector principal (fpe), Inspecția teritorială de muncă Orhei (raioanele Orhei, Rezina, Șoldănești, Telenești) - 1 unitate.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • · formularul de participare (Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Anexa nr. 1);
 • · copia buletinului de identitate;
 • · copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;
 • · documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 • · cazierul judiciar;

Alte documente necesare:

 • · acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

 

Notă: Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. (Candidații care au depus dosarul prin poștă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

 

 • · Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de până la 24 iulie 2023, inclusiv. Dosarele se vor depune personal, prin poștă sau prin e-mail, la sediul Inspectoratul de Stat al Muncii, (mun. Chișinău, str. Miron Costin 17/2, et. 4, bir.415, telefon de contact: 022-497-558 e-mail: resuruman@im.gov.md;

 

Condițiile de participare la concurs:

a) deține cetățenia Republicii Moldova; 

b) posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 

c) are capacitate deplină de exercițiu; 

d) nu a împlinit vârsta de 63 de ani; 

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă; 

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

j) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

Abilități: gândire critică, analiză și sinteză; planificare; organizare; luare a deciziilor; motivare; control; comunicare; lucru în echipă; de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet).

 

Atitudini/comportamente: integritate; respect pentru drepturile omului, nediscriminare și egalitate de gen; deschidere față de cetățeni, mass-media și societatea civilă; inițiativă; perseverență; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).

 

Șef serviciu, (fpc), Serviciul resurse umane 

 

Scopul general al funcției: Implementarea eficientă a procedurilor de personal în vederea realizării misiunii, sarcinilor și obiectivelor Inspectoratului de Stat al Muncii.

 

Sarcinile de bază:

 1. Conducerea/managementul Serviciului resurse umane;
 2. Asigurarea implementării procedurilor de personal legate de recrutare, selectare și integrare profesională, precum și promovarea politicii în domeniu;
 3. Asigurarea implementării procedeelor de motivare și instruire a personalului, precum și cel de evaluare individuală a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii;
 4. Actualizarea permanentă a Registrului electronic al angajaților.

 

Cerințele specifice pentru participare la concurs:

Studii: Superioare de licență sau echivalente în domeniul drept, managementul resurselor umane sau administrare publică.

 

Experiență profesională:  1 an deexperiență profesională în domeniu.

Cunoștințe:

- Cunoașterea legislației naționale și internaționale în domeniu.

Bibliografie:

Constituția Republicii Moldova;

Codul muncii nr. 154/2003;

Codul administrativ nr. 116/2018;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr. 82/2017 integrității;

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;  

Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație;

Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii;

Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Legea salarizării nr. 847/2002;

Legea 100/2017 privind actele normative;

Hotărârea Guvernului nr. 788/2013 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat al Muncii;

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 cu privire la punerea în aplicare a Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 privind punerea în aplicare a Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

 

Șef inspecție teritorială, (fpc), Inspecția teritorială de muncă Cimișlia

(raioanele Hîncești, Leova, Cimișlia, Basarabeasca)

 

Scopul general al funcției: Conducerea/managementul inspecției teritoriale de muncă; prezentarea lunară și trimestrială a planurilor de activitate ale inspecției teritoriale de muncă către directorul Inspectoratului de stat al Muncii și coordonarea activității inspectorilor pentru asigurarea acestuia.

 

Sarcinile de bază:

 1. Exercitarea controlului de integritate asupra inspectorilor inspecției teritoriale de muncă;;
 2. Asigurarea prezentării de către Secția analiza riscurilor, planificarea controalelor și raportare, a informațiilor lunare și trimestriale privind activitatea inspecției teritoriale de muncă;
 3. Exercitarea controlului aplicării actelor legislative și normative ce țin de relațiile de muncă, incluși prin participarea inspecțiilor tematice, campaniilor de inspecție;
 4. Coordonarea relațiilor de colaborare între inspecția teritorială de muncă cu oficiile ale Cancelariei de Stat, Administrației publice Locale de nivelul I și II, structurile Administrației Publice Centrale desconcentrate în teritoriu, reprezentații partenerilor sociali și organele de informare în masă.

Cerințele specifice pentru participare la concurs:

Studii: să posede studii superioare în domeniul ingineriei și activități inginerești, dreptului sau economiei, absolvite cu diplomă de licență sau echivalente.

Experiență profesională:  1 an deexperiență profesională în domeniu.

Bibliografie:

Constituția Republicii Moldova;

Codul muncii nr. 154/2003;

Codul administrativ nr. 116/2018;

Codul contravențional nr. 218/2008;

Convențiile OIM ratificate de Republica Moldova nr. 29, nr.81, nr.87, nr.98, nr.105, nr.129, nr.155, nr. 182, nr.184, nr.187;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;  

Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii;

Legea nr. 186/2008 securității și sănătății în muncă;

Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;

Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Legea salarizării nr. 847/2002;

Hotărârea Guvernului nr. 788/2013 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat al Muncii;

Hotărârea Guvernului nr. 95/2009 (Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale);

Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară;

Hotărârea Guvernului nr. 152/2004 cu privire la salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaților din unitățile cu autonomie financiară și cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile;

Hotărârea Guvernului nr. 1361/2005 (Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă);

Hotărârile Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Cerințelor minime de Securitate și Sănătate în Muncă (nr. 95/2009; 80/2012; 353/2010; 584/2016; 603/2011; 906/2020).

 

 

Inspector principal, (fpe), Inspecția teritorială de muncă Chișinău (mun. Chișinău, raioanele Ialoveni, Criuleni, Dubăsari)  

 

Scopul general al funcției: Executarea controlului aplicării actelor legislative și normative ce țin de relațiile de muncă; examinarea, în modul și termenii stabiliți, a petițiilor și sesizărilor ce abordează probleme din domeniul relațiilor în muncă.

 

Sarcinile de bază:

 1. Efectuarea controlului folosirii de angajatori a forței de muncă, în scopul identificării cazurilor de muncă nedeclarată și sesizarea, după caz, conform
  prevederilor legale, a altor autorități publice;
 2. Efectuarea controlului privind activitatea desfășurării de agenții private de plasare în câmpul muncii, precum și respectarea de către acestea  a condițiilor prevăzute de legislație;
 3. Efectuarea controlului privind aplicarea măsurilor de respectarea a egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 4. Participarea, de comun cu reprezentanții Administrației Publice Locale de
  nivelul II, structurilor Administrației Publice Centrale desconcentrate în
  teritoriu și reprezentanții partenerilor sociali, la desfășurarea meselor rotunde, ateliere, întruniri cu tematici din domeniul relațiilor de muncă.

Cerințele specifice pentru participare la concurs:

Studii: să posede studii superioare în domeniul ingineriei și activități inginerești, dreptului sau economiei, absolvite cu diplomă de licență sau echivalente.

Experiență profesională:  1 an deexperiență profesională în domeniu.

Bibliografie:

Constituția Republicii Moldova;

Codul muncii nr. 154/2003;

Codul administrativ nr. 116/2018;

Codul contravențional nr. 218/2008;

Convențiile OIM ratificate de Republica Moldova nr. 29, nr.81, nr.87, nr.98, nr.105, nr.129, nr.155, nr. 182, nr.184, nr.187;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;  

Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii;

Legea nr. 186/2008 securității și sănătății în muncă;

Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;

Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Legea salarizării nr. 847/2002;

Hotărârea Guvernului nr. 788/2013 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat al Muncii;

Hotărârea Guvernului nr. 95/2009 (Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale);

Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară;

Hotărârea Guvernului nr. 152/2004 cu privire la salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaților din unitățile cu autonomie financiară și cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile;

Hotărârea Guvernului nr. 1361/2005 (Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă);

Hotărârile Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Cerințelor minime de Securitate și Sănătate în Muncă (nr. 95/2009; 80/2012; 353/2010; 584/2016; 603/2011; 906/2020).

 

 

 

 

Șef serviciu, (fpc), Serviciul tehnologia informației și comunicațiilor 

 

Scopul general al funcției: Monitorizarea și asigurarea funcționării permanente a sistemului informațional de Stat  al Muncii.

 

Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea accesului inspectorilor de muncă la Registrul de Stat al Controalelor, precum și la alte baze de date necesare pentru buna funcționare a inspectoratului;
 2. Implementarea metodelor ce țin de aplicarea eficientă a tehnologiilor informaționale;
 3. Coordonarea și plasarea pe pagina web oficială a Inspectoratului de Stat al Muncii a comunicatelor de presă, briefing-urilor, articolelor, etc. în vederea informării și sensibilizării publicului larg/ mass-media despre cele mai eficace modalități de respectare a legislației muncii, precum și despre activitatea de inspecție realizată;
 4. Coordonarea de înregistrare corespunzătoare a documentației parvenite în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii.

 

Cerințele specifice pentru participare la concurs:

 

Studii: Superioare, de licență sau echivalente, în domeniul administrației publice, tehnologii  informaționale.

 

Experiență profesională:  1 an deexperiență profesională în domeniu.

 

Cunoștințe:

 

- Cunoașterea legislației naționale și internaționale în domeniu;

- cunoștințe de operare la computer - 1C, Excel, Word, Internet, sisteme de deservire a conturilor la distanta, etc;

- cunoașterea limbii de stat;

Bibliografie:

 1. Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 2. Legea nr.158/ 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului  public;
 3. Legea nr. 133 /2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 4. Legea nr. 467/2003, cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat;
 5. Legea nr. 124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere;
 6. Legea nr. 982 /2000 privind accesul la informație;
 7. Legea nr.142 /2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate;

 

 

Inspector principal, (fpe), Inspecția teritorială de muncă Orhei (raioanele Orhei, Rezina, Șoldănești, Telenești)  

 

Scopul general al funcției: Executarea controlului aplicării actelor legislative și normative ce țin de relațiile de muncă; examinarea, în modul și termenii stabiliți, a petițiilor și sesizărilor ce abordează probleme din domeniul relațiilor în muncă.

 

Sarcinile de bază:

 1. Efectuarea controlului folosirii de angajatori a forței de muncă, în scopul identificării cazurilor de muncă nedeclarată și sesizarea, după caz, conform
  prevederilor legale, a altor autorități publice;
 2. Efectuarea controlului privind activitatea desfășurării de agenții private de plasare în câmpul muncii, precum și respectarea de către acestea  a condițiilor prevăzute de legislație;
 3. Efectuarea controlului privind activitatea desfășurată de agenții private de plasare în câmpul muncii, precum și respectarea de către acestea a condițiilor prevăzute de legislație;
 4. Participarea, de comun cu reprezentanții Administrației Publice Locale de
  nivelul II, structurilor Administrației Publice Centrale desconcentrate în
  teritoriu și reprezentanții partenerilor sociali, la desfășurarea meselor rotunde, ateliere, întruniri cu tematici din domeniul relațiilor de muncă.

Cerințele specifice pentru participare la concurs:

Studii: să posede studii superioare în domeniul ingineriei și activități inginerești, dreptului sau economiei, absolvite cu diplomă de licență sau echivalente.

Experiență profesională:  1 an deexperiență profesională în domeniu.

Bibliografie:

Constituția Republicii Moldova;

Codul muncii nr. 154/2003;

Codul administrativ nr. 116/2018;

Codul contravențional nr. 218/2008;

Convențiile OIM ratificate de Republica Moldova nr. 29, nr.81, nr.87, nr.98, nr.105, nr.129, nr.155, nr. 182, nr.184, nr.187;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;  

Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii;

Legea nr. 186/2008 securității și sănătății în muncă;

Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;

Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Legea salarizării nr. 847/2002;

Hotărârea Guvernului nr. 788/2013 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat al Muncii;

Hotărârea Guvernului nr. 95/2009 (Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale);

Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară;

Hotărârea Guvernului nr. 152/2004 cu privire la salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaților din unitățile cu autonomie financiară și cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile;

Hotărârea Guvernului nr. 1361/2005 (Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă);

Hotărârile Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Cerințelor minime de Securitate și Sănătate în Muncă (nr. 95/2009; 80/2012; 353/2010; 584/2016; 603/2011; 906/2020).

 

 

 

 Anunț!

 

Inspectoratul de Stat al Muncii (str. Miron Costin, 17/2, mun. Chișinău), anunţă concurs pentru ocuparea funcţiiilor publice vacante din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii:

 

-       Șef, Serviciul resurse umane – 1 unitate;

-       Inspector superior, (fpe), Inspecția teritorială de muncă Chișinău (mun. Chişinău, raioanele Ialoveni, Criuleni, Dubăsari) – 1 unitate;

-       Inspector, (fpe), Inspecția teritorială de muncă Chișinău (mun. Chişinău, raioanele Ialoveni, Criuleni, Dubăsari) – 1 unitate.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • · formularul de participare (Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Anexa nr. 1);
 • · copia buletinului de identitate;
 • · copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • · documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 • · cazierul judiciar;

Alte documente necesare:

 • · acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

 

Notă: Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. (Candidaţii xcare au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

 

 • · Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de până la 11 mai 2023, inclusiv. Dosarele se vor depune personal, prin poștă sau prin e-mail, la sediul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, (mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 1, et. 2, bir.202, telefon de contact: 022-804-488 e-mail: daniela.martin@social.gov.md;

 

Condițiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 

c) are capacitate deplină de exerciţiu; 

d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

Abilități: gândire critică, analiză şi sinteză; planificare; organizare; luare a deciziilor; motivare; control; comunicare; lucru în echipă; de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet).

 

Atitudini/comportamente: integritate; respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; deschidere față de cetățeni, mass-media și societatea civilă; iniţiativă; perseverenţă; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).

 

Șef, (fpc), Serviciul resurse umane 

 

Scopul general al funcției: Implementarea eficientă a procedurilor de personal în vederea realizării misiunii, sarcinilor și obiectivelor Inspectoratului de Stat al Muncii.

 

Sarcinile de bază:

 1. Conducerea/managementul Serviciului resurse umane;
 2. Asigurarea implementării procedurilor de personal legate de recrutare, selectare și integrare profesională, precum și promovarea politicii în domeniu;
 3. Asigurarea implementării procedeelor de motivare și instruire a personalului, precum și cel de evaluare individuală a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii;
 4. Actualizarea permanentă a Registrului electronic al angajaților.

 

Cerințele specifice pentru participare la concurs:

Studii: Superioare de licenţă sau echivalente în domeniul drept, managementul resurselor umane sau administrare publică.

 

Experienţă profesională:  1 an deexperienţă profesională în domeniu.

Cunoștințe:

- Cunoașterea legislației naționale și internaționale în domeniu.

Bibliografie:

Constituția Republicii Moldova;

Codul muncii nr. 154/2003;

Codul administrativ nr. 116/2018;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr. 82/2017 integrității;

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;  

Legea nr. 982/2000 privind accesul la informație;

Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii;

Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Legea salarizării nr. 847/2002;

Legea 100/2017 privind actele normative;

Hotărârea Guvernului nr. 788/2013 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat al Muncii;

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 cu privire la punerea în aplicare a Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Hotărîrea Guvernului nr. 1231/2018 privind punerea în aplicare a Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

 

Inspector superior, (fpe), Inspecția teritorială de muncă Chișinău

(mun. Chişinău, raioanele Ialoveni, Criuleni, Dubăsari)

 

Scopul general al funcției: Desfășurarea controlului de stat asupra respectării și aplicării actelor legislative şi a altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, a convenţiilor colective şi a contractelor colective de muncă la toate unităţile, de către angajatori, persoane fizice, precum şi în autorităţile publice centrale şi locale din teritoriul arondat.

 

Sarcinile de bază:

 1. Exercitarea controlului aplicării actelor legislative şi normative ce ţin de relaţiile de muncă; examinarea, în modul și termenii stabiliți, a petițiilor și sesizărilor ce abordează probleme din domeniul relațiilor de muncă;
 2. Efectuarea controlului folosirii de angajatori a forței de muncă, în scopul identificării cazurilor de muncă nedeclarată și sesizarea, dupăcaz, conform
  prevederilor legale, a altor autorități publice;
 3. Examinarea, în modul şi termenii stabiliţi, a petiţiilor şi sesizărilor ce
  abordează probleme din domeniul relaţiilor muncă;
 4. Participarea, de comun cu reprezentanţii Administraţiei Publice Locale de
  nivelul II, structurilor Administraţiei Publice Centrale desconcentrate în
  teritoriu şi reprezentanţii partenerilor sociali, la desfăşurarea meselor rotunde, ateliere, întruniri cu tematici din domeniul relaţiilor de muncă.

Cerințele specifice pentru participare la concurs:

Studii: să posede studii superioare în domeniul dreptului sau economiei, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente.

Experienţă profesională:  1 an deexperienţă profesională în domeniu.

Bibliografie:

Constituția Republicii Moldova;

Codul muncii nr. 154/2003;

Codul administrativ nr. 116/2018;

Codul contravențional nr. 218/2008;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;  

Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii;

Legea nr. 186/2008 securității și sănătății în muncă;

Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;

Hotărârea Guvernului nr. 788/2013 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat al Muncii;

Hotărârea Guvernului nr. 95/2009 (Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale);

Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarzarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară;

Hotărârea Guvernului nr. 152/2004 cu privire la salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaților din unitățile cu autonomie finanicară și cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile;

Hotărârea Guvernului nr. 1361/2005 (Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă);

Hotărârile Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Cerințelor minime de Securitate și Sănătate în Muncă (nr. 95/2009; 80/2012; 353/2010; 584/2016; 603/2011; 906/2020).

 

Inspector, (fpe), Inspecția teritorială de muncă Chișinău

(mun. Chişinău, raioanele Ialoveni, Criuleni, Dubăsari)

 

Scopul general al funcției: Desfășurarea controlului de stat asupra respectării și aplicării actelor legislative şi a altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, a convenţiilor colective şi a contractelor colective de muncă la toate unităţile, de către angajatori, persoane fizice, precum şi în autorităţile publice centrale şi locale din teritoriul arondat.

Sarcinile de bază:

 1. Exercitarea controlului aplicării actelor legislative şi normative ce ţin de
  relaţiile de muncă; examinarea, în modul şi termenii stabiliţi, a petiţiilor şi
  sesizărilor ce abordează probleme din domeniul relaţiilor muncă;
 2.  Efectuarea controlului folosirii de angajatori a forței de muncă, în scopul
  identificării cazurilor de muncă nedeclarată și sesizarea, după caz, conform prevederilor legale, a altor autorități publice;
 3. Examinarea, în modul şi termenii stabiliţi, a petiţiilor şi sesizărilor ce
  abordează probleme din domeniul relaţiilor muncă.

Cerințele specifice pentru participare la concurs:

Studii: să posede studii superioare în domeniul dreptului sau economiei, absolvite cu diplomă de licenţă;

Bibliografie:

Constituția Republicii Moldova;

Codul muncii nr. 154/2003;

Codul contravențional nr. 218/2008;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;  

Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii;

Legea nr. 186/2008 securității și sănătății în muncă;

Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;

Hotărârea Guvernului nr. 788/2013 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat al Muncii;

Hotărârea Guvernului nr. 95/2009 (Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale);

Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarzarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară;

Hotărârea Guvernului nr. 152/2004 cu privire la salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaților din unitățile cu autonomie finanicară și cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile;

Hotărârea Guvernului nr. 1361/2005 (Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă);

Hotărârile Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Cerințelor minime de Securitate și Sănătate în Muncă (nr. 95/2009; 80/2012; 353/2010; 584/2016; 603/2011; 906/2020).

 

 

 

26.04.2023

                                                                                                         

 

Anunț!

 

Inspectoratul de Stat al Muncii (str. Miron Costin, 17/2, mun. Chișinău), anunţă concurs pentru ocuparea funcţiiilor publice vacante din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii:

 

-         Inspector superior, (fpe), Inspecția teritorială de muncă Bălți (mun. Bălți, raioanele Fălești, Florești, Sîngerei) – 1 unitate;

-         Inspector, (fpe), Inspecția teritorială de muncă Chișinău (mun. Chişinău, raioanele Ialoveni, Criuleni, Dubăsari) – 3 unități;

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • · formularul de participare (Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Anexa nr. 1);
 • · copia buletinului de identitate;
 • · copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • · documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 • · cazierul judiciar;

Alte documente necesare:

 • · acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Notă: Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. (Candidaţii xcare au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

 

 • · Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de până la 11 mai 2023, inclusiv. Dosarele se vor depune personal, prin poștă sau prin e-mail, la sediul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, (mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 1, et. 2, bir.202, telefon de contact: 022-804-488 e-mail: daniela.martin@social.gov.md

 

Condițiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 

c) are capacitate deplină de exerciţiu; 

d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

Abilități: gândire critică, analiză şi sinteză; planificare; organizare; luare a deciziilor; motivare; control; comunicare; lucru în echipă; de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet).

 

Atitudini/comportamente: integritate; respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; deschidere față de cetățeni, mass-media și societatea civilă; iniţiativă; perseverenţă; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).

 

Inspector superior, (fpe), Inspecția teritorială de muncă Bălți (mun. Bălți, raioanele Fălești, Florești, Sîngerei)

 

Scopul general al funcției: Desfășurarea controlului de stat asupra respectării și aplicării actelor legislative şi a altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, a convenţiilor colective şi a contractelor colective de muncă la toate unităţile, de către angajatori, persoane fizice, precum şi în autorităţile publice centrale şi locale din teritoriul arondat.

 

Sarcinile de bază:

 1. Exercitarea controlului aplicării actelor legislative şi normative ce ţin de relaţiile de muncă; examinarea, în modul și termenii stabiliți, a petițiilor și sesizărilor ce abordează probleme din domeniul relațiilor de muncă;
 2. Efectuarea controlului folosirii de angajatori a forței de muncă, în scopul identificării cazurilor de muncă nedeclarată și sesizarea, dupăcaz, conform
  prevederilor legale, a altor autorități publice;
 3. Examinarea, în modul şi termenii stabiliţi, a petiţiilor şi sesizărilor ce
  abordează probleme din domeniul relaţiilor muncă;
 4. Participarea, de comun cu reprezentanţii Administraţiei Publice Locale de
  nivelul II, structurilor Administraţiei Publice Centrale desconcentrate în
  teritoriu şi reprezentanţii partenerilor sociali, la desfăşurarea meselor rotunde, ateliere, întruniri cu tematici din domeniul relaţiilor de muncă.

 

Cerințele specifice pentru participare la concurs:

Studii: să posede studii superioare în domeniul dreptului sau economiei, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente.

Experienţă profesională:  1 an deexperienţă profesională în domeniu.

Bibliografie:

Constituția Republicii Moldova;

Codul muncii nr. 154/2003;

Codul administrativ nr. 116/2018;

Codul contravențional nr. 218/2008;

Convențiile OIM ratificate de Republica Moldova nr. 29, nr.81, nr.87, nr.98, nr.105, nr.129, nr.155, nr. 182, nr.184, nr.187;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;  

Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii;

Legea nr. 186/2008 securității și sănătății în muncă;

Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;

Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Legea salarizării nr. 847/2002;

Hotărârea Guvernului nr. 788/2013 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat al Muncii;

Hotărârea Guvernului nr. 95/2009 (Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale);

Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarzarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară;

Hotărârea Guvernului nr. 152/2004 cu privire la salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaților din unitățile cu autonomie finanicară și cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile;

Hotărârea Guvernului nr. 1361/2005 (Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă);

Hotărârile Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Cerințelor minime de Securitate și Sănătate în Muncă (nr. 95/2009; 80/2012; 353/2010; 584/2016; 603/2011; 906/2020).

 

Inspector, (fpe), Inspecția teritorială de muncă Chișinău

(mun. Chişinău, raioanele Ialoveni, Criuleni, Dubăsari),

 

 

Scopul general al funcției: Desfășurarea controlului de stat asupra respectării și aplicării actelor legislative şi a altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, a convenţiilor colective şi a contractelor colective de muncă la toate unităţile, de către angajatori, persoane fizice, precum şi în autorităţile publice centrale şi locale din teritoriul arondat.

 

Sarcinile de bază:

 1. Exercitarea controlului aplicării actelor legislative şi normative ce ţin de
  relaţiile de muncă; examinarea, în modul şi termenii stabiliţi, a petiţiilor şi
  sesizărilor ce abordează probleme din domeniul relaţiilor muncă;
 2.  Efectuarea controlului folosirii de angajatori a forței de muncă, în scopul
  identificării cazurilor de muncă nedeclarată și sesizarea, după caz, conform prevederilor legale, a altor autorități publice;
 3. Examinarea, în modul şi termenii stabiliţi, a petiţiilor şi sesizărilor ce
  abordează probleme din domeniul relaţiilor muncă.

Cerințele specifice pentru participare la concurs:

Studii: să posede studii superioare în domeniul dreptului sau economiei, absolvite cu diplomă de licenţă;

Bibliografie:

Constituția Republicii Moldova;

Codul muncii nr. 154/2003;

Codul administrativ nr. 116/2018;

Codul contravențional nr. 218/2008;

Convențiile OIM ratificate de Republica Moldova nr. 29, nr.81, nr.87, nr.98, nr.105, nr.129, nr.155, nr. 182, nr.184, nr.187;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;  

Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii;

Legea nr. 186/2008 securității și sănătății în muncă;

Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;

Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Legea salarizării nr. 847/2002;

Hotărârea Guvernului nr. 788/2013 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat al Muncii;

Hotărârea Guvernului nr. 95/2009 (Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale);

Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarzarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară;

Hotărârea Guvernului nr. 152/2004 cu privire la salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaților din unitățile cu autonomie finanicară și cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile;

Hotărârea Guvernului nr. 1361/2005 (Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă);

Hotărârile Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Cerințelor minime de Securitate și Sănătate în Muncă (nr. 95/2009; 80/2012; 353/2010; 584/2016; 603/2011; 906/2020).

 

 

 26.04.2023

Anunț!

 

Inspectoratul de Stat al Muncii (str. Miron Costin, 17/2, mun. Chișinău), anunţă concurs pentru ocuparea funcţiiilor publice vacante din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii:

 

-         Inspector, (fpe), Inspecția teritorială de muncă Bălți (mun. Bălți, raioanele Fălești, Florești, Sîngerei) – 1 unitate.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • · formularul de participare (Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Anexa nr. 1);
 • · copia buletinului de identitate;
 • · copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • · documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 • · cazierul judiciar;

Alte documente necesare:

 • · acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Notă: Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. (Candidaţii xcare au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

 

 • · Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de până la 12 mai 2023, inclusiv. Dosarele se vor depune personal, prin poștă sau prin e-mail, la sediul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, (mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 1, et. 2, bir.202, telefon de contact: 022-804-488 e-mail: daniela.martin@social.gov.md

 

Condițiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 

c) are capacitate deplină de exerciţiu; 

d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; 

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

Abilități: gândire critică, analiză şi sinteză; planificare; organizare; luare a deciziilor; motivare; control; comunicare; lucru în echipă; de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet).

 

Atitudini/comportamente: integritate; respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; deschidere față de cetățeni, mass-media și societatea civilă; iniţiativă; perseverenţă; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).

 

 1. Participarea, de comun cu reprezentanţii Administraţiei Publice Locale de
  nivelul II, structurilor Administraţiei Publice Centrale desconcentrate în
  teritoriu şi reprezentanţii partenerilor sociali, la desfăşurarea meselor rotunde, ateliere, întruniri cu tematici din domeniul relaţiilor de muncă.

 

 

Inspector, (fpe), Inspecția teritorială de muncă Bălți

(mun. Bălți, raioanele Fălești, Florești, Sîngerei)

 

Scopul general al funcției: Desfășurarea controlului de stat asupra respectării și aplicării actelor legislative şi a altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, a convenţiilor colective şi a contractelor colective de muncă la toate unităţile, de către angajatori, persoane fizice, precum şi în autorităţile publice centrale şi locale din teritoriul arondat.

 

Sarcinile de bază:

 1. Exercitarea controlului aplicării actelor legislative şi normative ce ţin de
  relaţiile de muncă; examinarea, în modul şi termenii stabiliţi, a petiţiilor şi
  sesizărilor ce abordează probleme din domeniul relaţiilor muncă;
 2.  Efectuarea controlului folosirii de angajatori a forței de muncă, în scopul
  identificării cazurilor de muncă nedeclarată și sesizarea, după caz, conform prevederilor legale, a altor autorități publice;
 3. Examinarea, în modul şi termenii stabiliţi, a petiţiilor şi sesizărilor ce
  abordează probleme din domeniul relaţiilor muncă.

Cerințele specifice pentru participare la concurs:

Studii: să posede studii superioare în domeniul dreptului sau economiei, absolvite cu diplomă de licenţă;

Bibliografie:

Constituția Republicii Moldova;

Codul muncii nr. 154/2003;

Codul administrativ nr. 116/2018;

Codul contravențional nr. 218/2008;

Convențiile OIM ratificate de Republica Moldova nr. 29, nr.81, nr.87, nr.98, nr.105, nr.129, nr.155, nr. 182, nr.184, nr.187;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;  

Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii;

Legea nr. 186/2008 securității și sănătății în muncă;

Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;

Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Legea salarizării nr. 847/2002;

Hotărârea Guvernului nr. 788/2013 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat al Muncii;

Hotărârea Guvernului nr. 95/2009 (Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale);

Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarzarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară;

Hotărârea Guvernului nr. 152/2004 cu privire la salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaților din unitățile cu autonomie finanicară și cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile;

Hotărârea Guvernului nr. 1361/2005 (Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă);

Hotărârile Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Cerințelor minime de Securitate și Sănătate în Muncă (nr. 95/2009; 80/2012; 353/2010; 584/2016; 603/2011; 906/2020).