Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

A A A

GHID de conformare la cerinţele legislaţiei muncii

Joi, 10/20/2016 - 08:44 -- ismadmin
Body: 

Anexă

la Ordinul Directorului

 Inspectoratului de Stat al Muncii

Nr. 19a din „ 26 ”  09   2016

GHID

de conformare la cerinţele legislaţiei muncii

 

(pentru angajatori începători ai unor afaceri cu angajare de salariați)

 

           

Cerinţe

Referire la actul legislativ/normativ

În domeniul relaţiilor de muncă

Perfectarea contractelor individuale de muncă cu angajaţii

Art.56 din Codul Muncii al RM

Emiterea ordinului de angajare a persoanei

Art.65 din Codul Muncii al RM

Perfectarea regulamentului intern al unităţii şi familiarizarea angajaţilor cu conţinutul lui

Art.198,199 din Codul Muncii al RM

Efectuarea evidenţei timpului de muncă prestată efectiv, de fiecare lucrător

Art.106 din Codul Muncii al RM

Întocmirea graficului anual de concediu

Art.116 din Codul Muncii al RM

Acordarea salariaţilor concediul anual de odihnă plătit

Art.112 din Codul Muncii al RM

Respectarea cuantumului salariului minim garantat de stat

Art.131 din Codul Muncii al RM

Integrarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi

Cap. V din Legea nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Organizarea activităţii de protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale în unitate

Pct.3 din Regulamentul privindmodul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale (HG nr.95 din 05.02.2009)

Asigurarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă

Pct.6 din Hotărîrea Guvernului nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă

Organizarea şi desfăşurarea evaluării condiţiilor de muncă

Pct.2 din Regulamentul cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare  a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile (HG nr.1335 din 10.10.2002)

Organizarea şi desfăşurarea evaluării riscurilor profesionale la locul de muncă

Art.10 din Legea nr.186 din 10.07.2008 securităţii şi sănătăţii în muncă

Stabilirea pentru lucrători a atribuţiilor ce le revin în domemiul securităţii şi sănătăţii în muncă conform posturilor de lucru sau funcţiilor exercitate

Art.13 din Legea nr.186 din 10.07.2008 securităţii şi sănătăţii în muncă

Elaborarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă

Art.13, lit. h) din Legea nr.186 din 10.07.2008 securităţii şi sănătăţii în muncă

Cap.II, pct.3, alin.7) din Regulamentul privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale (HG nr.95 din 05.02.2009)

Asigurarea unităţii cu materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă

Pct. 3, alin.5) din Regulamentul privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale (HG nr.95 din 05.02.2009)

Angajarea în muncă numai a persoanelor care, în urma examenului medical şi, după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute

Art.13, lit. l) din Legea nr.186 din 10.07.2008 securităţii şi sănătăţii în muncă

Asigurarea efectuării examenului medical periodic

Art.13, lit. m) din Legea nr.186 din 10.07.2008 securităţii şi sănătăţii în muncă

Art. 15, alin.1) din Regulamentul sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc (HG nr.1025 din 07.09.2016)

Asigurarea lucrătorilor cu echipament de muncă neprimejdios

Art.13, lit. u) din Legea nr.186 din 10.07.2008 securităţii şi sănătăţii în muncă

Asigurarea lucrătorilor cu echipament individual de protecţie

Art.13, lit. v), x) din Legea nr.186 din 10.07.2008 securităţii şi sănătăţii în muncă

Asigurarea fiecărui lucrător cu instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă, inclusiv cu instrucţiuni privind acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă

Pct. 3, alin. 8) din Regulamentul privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale (HG nr.95 din 05.02.2009)

Asigurarea instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Art.17 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186 din 10.07.2008

Dotarea locurilor de muncă cu truse medicale

Pct. 3, alin. 19) din Regulamentul privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale (HG nr.95 din 05.02.2009)

Asigurarea acordării primului ajutor în stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor în cazul unui pericol grav şi imediat

Art. 12 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186 din 10.07.2008