Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

A A A

Liste de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă

Mie, 03/21/2018 - 09:20 -- ismadmin
Body: 

Lista actelor normative

 

CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA

Articolul 43 Dreptul la muncă şi la protecţia muncii

            (1) Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la protecţia împotriva şomajului.

            (2) Salariaţii au dreptul la protecţia muncii. Măsurile de protecţie privesc securitatea şi igiena muncii, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repaosul săptămînal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii grele, precum şi alte situaţii specifice.

            (3) Durata săptămînii de muncă este de cel mult 40 de ore.

           (4) Dreptul la negocieri în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al convenţiilor colective sînt garantate.

 

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, nr.186-XVI din 10 iulie 2008

Legea asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale, nr.756 – XIV din 24 decembrie 1999

 

Hotărârea Guvernului nr.513 din 11 august 1993 despre aprobarea Regulamentului cu privire la plata de către întreprinderi, organizaţii şi instituţii a indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităcii de muncă sau decesul angajatului în urmaunui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale;

Hotărârea Guvernului nr.1101 din 17 octombrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea indemnizaţiei de dizabilitate pentru accidente de muncă sau boli profesionale;

Hotărârea Guvernului nr.1335 din 10 octombrie 2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare  a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile;

Hotărârea Guvernului nr.152 din 19 februarie 2004 cu privire la cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile;

Hotărârea Guvernului nr.1223 din 09 noiembrie 2004 privind aprobarea Nomenclatorului profesiilor şi funcțiilor cu condiţii de muncă vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediu de odihnă anual suplimentar plătit și durata zilei de muncă redusă a personalului medico-sanitar;

Hotărârea Guvernului nr.1487 din 31 decembrie 2004 cu privire la aprobarea Listei – tip a lucrărilor și locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare și deosebit de vătămătoare pentru care salariaților li se stabilesc sporuri de compensare;

Hotărârea Guvernului nr.1361 din 22 decembrie 2005 privind aprobarea Regulamentulului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă;

Hotărârea Guvernului nr.95 din 05 februarie 2009 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008:

a) Regulamentul privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locurile de muncă şi prevenirea riscurilor profesionale;

b) Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a comitetului pentru securitatea şi sănătatea în muncă;

Hotărârea Guvernului nr.353 din 05 mai 2010 cu privire la aprobarea Cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă;

Hotărârea Guvernului nr.603 din 11 august 2011 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă;

Hotărârea Guvernului nr.80 din 09 februarie 2012 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile;

Hotărârea Guvernului nr.244 din 08 aprilie 2013privind aprobarea Cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă;

Hotărârea Guvernului nr.324 din 30 mai 2013 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind cerinţele de sănătate şi securitate pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă;

Hotărârea Guvernului nr.918 din 18 noiembrie 2013 privind Cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă;

Hotărârea Guvernului nr.362 din 27 mai 2014 cu privire la aprobarea Cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz;

Hotarârea Guvernului nr.541 din 07 iulie 2014  cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani şi a Normelor de solicitare maximă admise pentru persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor;

Hotărârea Guvernului nr.584 din 12 mai 2016 privind Cerinţele minime de securitate și sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecțiuni dorsolombare;

Hotărârea Guvernului nr.589 din 12 mai 2016 privind Cerinţele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de vibrațiile mecanice;

Hotărârea Guvernului nr.819 din 01 iulie 2016 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor;

Hotărârea Guvernului nr.1025 din 07 septembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc;

Hotărârea Guvernului nr.1282 din 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind modul de cercetare şi stabilire a diagnosticului de boală (intoxicaţie) profesională;

Hotărârea Guvernului nr.1324 din 08 decembrie 2016 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind cerinţele esenţiale de securitate ale explozibililor de uz civil, punerea la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozibililor de uz civil;

Hotarârea Guvernului nr.1408 din 27 decembrie 2016 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia salariatelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează.

Hotărârea Guvernului nr.506 din 05 iulie 2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor;

Hotărârea Guvernului nr.552 din 12 iulie 2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale;

Hotărârea Guvernului nr.775 din 02 octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă;

Hotărârea Guvernului nr.608 din 03 iulie 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea securității radiologice în activități cu surse de radiație ionizantă în exteriorul incintei special amenajate;

Hotărârea Guvernului nr.151 din 07 martie 2019 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane.

Convenţii Colective de toate nivelurile.

Contracte colective de muncă.

Alte acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.