Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

A A A

Măsuri de asigurare a securității și sănătății la locul de muncă

Vin, 06/18/2021 - 09:37 -- ismadmin
Body: 

Material informativ video privind necesitatea

asigurării securității și sănătății la locul de muncă

 

 

Viața are prioritate!

 

Activități cu risc sporit de accidentare:

 

1) Gazele naturale exploadează! 

Inspectoratul de Stat al Muncii atenționează atât distribuitorii, cât și utilizatorii de gaze naturale, în vederea respectării normelor de securitate și sănătate în muncă!

 

2) Evitarea riscurilor de accidentare la efectuarea lucrărilor agricole!

Pentru prevenirea pericolelor de accidentare la efectuarea lucrărilor agricole sezoniere, Inspectoratul de Stat al Muncii sesizează și îndeamnă angajatorii și prestatorii de servicii în domeniul agricol despre necesitatea asigurării aplicării măsurilor de securitate și sănătate la locul de muncă și prevenirea riscurilor profesionale.

 

3) În scopul prevenirii unor eventuale evenimente de accidentare a salariaţilor antrenaţi la lucrările de înlăturare a consecinţelor calamnităților naturale (inundații, doborârea arborilor, distrugerea liniilor aeriene de comunicaţie), Inspectoratul de Stat al Muncii recomandă:

1. Să se evalueze riscurile la care pot fi supuşi lucrătorii în procesul de muncă de înlăturare a consecințelor. Asumarea deciziilor luate, astfel încât să nu pună în pericol sănătatea și viaţa celor implicaţi în efectuarea lucrărilor.

2. Persoanele antrenate la lucrările respective urmează a fi:

- instruite în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu indicarea metodelor inofensive de lucru şi utilizarea echipamentelor de muncă;

- dotate cu echipamente de protecţie individuală și colectivă adecvate.

3. Lucrările se vor desfăşura sub supravegherea unei persoane cu experientă (persoană desemnată).

 

 

4) La efectuarea lucrărilor de reparație în edificii, pentru evitarea cazurilor de accidentare a angajaților împlicați în aceste activități, în special lucrările la înălțime, Inspectoratul de Stat al Muncii îndeamnă angajatorii despre necesitatea respectării normelor de securitate și sănătate la locul de muncă și prevenirea riscurilor profesionale și sesizeză despre implicarea specialiștilor calificați pentru efectuarea acestor lucrări cu utilizarea echipamentului de protecție individuală și colectivă.

 

5) Pentru evitarea cazurilor de accidentare, Inspectoratul de Stat al Muncii sesizează asupra necesității evaluării factorilor de risc și luarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă de către angajatorii și antreprenorii, care efectuează lucrări de excavare în construcție și cariere, lucrări de apeduct și canalizare, lucrări de comunicații și utilizează echipamente de lucru corespunzătoare. 

 

6) Ministerul Muncii și Protecției Sociale face un apel către angajatori să asigure locurile de muncă în corespundere cu cerințele de securitate și sănătate în muncă, iar către salariați, să respecte cerințele date, pentru a preveni accidentele de muncă, în special pe șantierele de construcții, unde se produc cel mai grave accidente de muncă. Totodată, menționăm că, în cazul apariției unui pericol pentru viața ori sănătatea lucrătorului, acesta este în drept să refuze efectuarea lucrării până la înlăturarea acestuia.

Normele de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 80/2012. Acestea stabilesc acțiunile preventive care trebuie întreprinse, pentru a evita căderile de la înălțime, după cum urmează:

– instalarea balustradelor de protecţie solide, suficient de înalte şi având cel puţin o bordură, o mână curentă şi protecţie intermediară, sau cu un mijloc alternativ echivalent;

– utilizarea echipamentelor de muncă corespunzătoare: echipamente colective (balustradele, platformele ori plasele de prindere) sau a echipamentelor individuale (centuri de siguranţă sau alte mijloace sigure de ancorare).

Totodată, normele sus-menționate reglementează și modul de întrebuințare și utilizare a schelelor și a scărilor:

– conceperea, construirea şi întreţinerea schelelor se va face astfel încât să se evite prăbuşirea sau deplasarea lor accidentală;

– platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor trebuie să fie construite, dimensionate, protejate şi utilizate astfel încât persoanele să nu cadă sau să fie expuse căderilor de obiecte;

– schelele trebuie controlate de către o persoana competentă: înainte de a fi date în exploatare; ulterior la intervale periodice; după orice modificare, perioadă de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de pământ ori în alte circumstanţe care le-ar fi putut afecta rezistenţa sau stabilitatea:

– scările trebuie să aibă o rezistenţă suficientă, să fie corect întreţinute şi utilizate, în locuri corespunzătoare şi conform destinaţiei lor;

– schelele mobile trebuie să fie asigurate împotriva deplasărilor involuntare.

În conformitate cu Legea securității și sănătății în muncă nr.186/2008, angajatorul are obligația de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor sub toate aspectele ce ţin de activitatea desfăşurată, iar în cazul apariției unor dificultăți de implementare a normelor, aceștia sunt în drept să se adreseze pentru consultanță Inspectoratului de Stat al Muncii, str. Miron Costin 17/2, tel. (022) 49 94 00.