Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

A A A

Meniu principal

Modificarea Codului Muncii al Republicii Moldova

Published on: Vin, 05/29/2020 - 11:29

LEGE Nr. 114

din 09-07-2020

pentru modificarea unor acte normative

Publicat : 31-07-2020 în Monitorul Oficial Nr. 194-197 art. 384

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Articolul 33 din Legea sindicatelor nr. 1129/2000

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 130–132, art. 919),

cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„Articolul 33. Garanții pentru persoanele alese

                         în organele sindicale și neeliberate

                         de la locul de muncă de bază

Persoanele alese în organele sindicale și neeliberate de la locul de muncă de bază

beneficiază de garanțiile stabilite la art. 387 din Codul muncii nr. 154/2003.”

Art. II. – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648),

cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 29, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) În perioada desfășurării negocierilor colective, reprezentanții salariaților

care participă la acestea nu pot fi sancționați disciplinar,

transferați la o altă muncă sau concediați, fără consultarea prealabilă

a organelor sindicale care i-au împuternicit.”

2. La articolul 421, alineatul (7) se completează cu următoarele enunțuri:

„În toate cazurile, prevăzute de prezentul cod, în care angajatorul este obligat

să consulte salariații/reprezentanții salariaților înainte de adoptarea

unei decizii care afectează drepturile și interesele salariaților, angajatorul

notifică organul sindical/reprezentanții salariaților și solicită

opinia consultativă a acestora în formă scrisă.

Termenul de prezentare a opiniei este de 10 zile lucrătoare

de la data recepționării notificării.

În cazul neprezentării opiniei în termenul indicat, comunicarea opiniei consultative

de către organul respectiv/reprezentanții salariaților se prezumă.”

3. Articolul 87 va avea următorul cuprins:

„Articolul 87. Procedura solicitării opiniei

                        consultative a organului sindical

                        în cazul concedierii unor salariați

(1) La concedierea salariaților membri de sindicat, angajatorul solicită

în prealabil opinia consultativă a organului sindical din unitate,

prin notificarea organului respectiv. 

(2) La concedierea persoanelor alese în organele sindicale şi neeliberate

de la locul de muncă de bază, angajatorul solicită în prealabil opinia

consultativă a organului sindical ai cărui membri sunt persoanele respective,

printr-o notificare în care își argumentează intenția.

(3) La concedierea conducătorilor organizaţiei sindicale primare

(organizatorilor sindicali) neeliberaţi de la locul de muncă de bază,

angajatorul solicită în prealabil opinia consultativă a organului sindical

ierarhic superior, printr-o notificare în care își argumentează intenția.

(4)     Organele sindicale indicate la alin. (1)–(3) își prezintă opinia

în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepționării notificării.”

4. La articolul 89 alineatul (2), textul „acordul (opinia consultativă) al”

se substituie cu cuvintele  „opinia consultativă a”.

5. La articolul 387, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

„(1) Persoanele alese în organele sindicale de toate nivelurile şi neeliberate

de la locul de muncă de bază nu pot fi sancționate disciplinar şi/sau

transferate la altă muncă fără consultarea prealabilă a organelor sindicale

ai căror membri sunt.

(2) Conducătorii organizațiilor sindicale primare neeliberați

de la locul de muncă de bază nu pot fi sancționați disciplinar

fără consultarea prealabilă a organului sindical ierarhic superior.”

6. Articolul 388:

alineatul (4) se abrogă;

la alineatul (5), textul „alin. (1), (3) și (4)” se substituie cu textul „alin. (1) și (3)”.

 

PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                                   Zinaida GRECEANÎI

 

 

Nr. 114. Chișinău, 9 iulie 2020.

 

 

 

LEGE Nr. 115 din 09-07-2020

pentru modificarea Codului muncii

al Republicii Moldova nr. 154/2003

Publicat : 31-07-2020 în Monitorul Oficial Nr. 194-197 art. 386

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648),

cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (2) se completează cu litera b1)

cu următorul cuprins:

„b1) să aprobe și/sau să modifice statele de personal ale unităţii

în condițiile stabilite de prezentul Cod;”.

2. Articolul 19:

la litera b), textul „ , la soluționarea conflictelor colective de muncă”

se exclude;

articolul se completează cu litera e) cu următorul cuprins:

„e) participarea reprezentanţilor părţilor parteneriatului social

în procesul de soluționare extrajudiciară a

conflictului colectiv de muncă

(procedura de conciliere).”

3. Articolul 27:

la alineatul (4), în enunțul al doilea, textul „ramural sau teritorial,”

se substituie cu textul „ramural, teritorial sau de unitate”;

articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:

„(41) Dreptul de a participa la negocierile colective,

de a semna convenţiile colective în numele angajatorilor la nivel național,

ramural sau teritorial aparține patronatelor corespunzătoare.

În cazul în care, la nivel național, ramural sau teritorial,

există mai multe patronate, se creează un organ reprezentativ unic

pentru desfăşurarea negocierilor colective, pentru elaborarea

proiectului convenţiei colective şi pentru încheierea acesteia.

Constituirea organului reprezentativ se efectuează în baza principiului

reprezentării proporţionale a patronatelor, în funcţie de numărul

membrilor acestora. În lipsa unui acord privind crearea organului

reprezentativ unic pentru organizarea negocierilor colective, dreptul de a

le desfăşura va reveni patronatului care întruneşte cel mai mare număr de membri.”

4. La articolul 55 alineatul (1), litera j) se abrogă.

5. La articolul 57 alineatul (1), litera c) se abrogă.

6. Articolul 74:

se completează cu alineatele (21) și (22) cu următorul cuprins:

„(21) Cu acordul scris al părților, în baza ordinului emis de către angajator,

salariatul poate fi transferat temporar la o altă muncă din cadrul aceleiași unități,

pe o perioadă de până la o lună, cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la un an.

(22) În caz de transfer în condițiile alin. (21), angajatorul va păstra

funcția salariatului deținută până la transfer.”

la alineatul (3), textul „alin. (1) și (2)” se substituie cu textul „alin. (1), (2) și (21)”.

7. La articolul 100, alineatele (7) și (9) se abrogă.

8. Codul se completează cu articolul 1001 cu următorul cuprins:

Articolul 1001. Program flexibil de muncă

(1) Programele flexibile de muncă se stabilesc de către angajator de comun acord

cu salariatul, la solicitarea acestuia, dacă această posibilitate

este prevăzută în contractul colectiv de muncă, în regulamentul intern

al unităţii sau în alt act normativ la nivel de unitate.

(2) Programele flexibile de muncă presupun un mod diferit de organizare

a timpului de muncă față de regimul de muncă stabilit în cadrul unității.

(3) Programul flexibil de muncă se instituie în baza acordului dintre părți,

cu monitorizarea de către angajator a timpului zilnic de muncă al salariatului.

(4) Condițiile de activitate în cadrul programului flexibil de muncă se stabilesc

în contractul individual de muncă.

(5) Programul flexibil de muncă se aplică fără a aduce atingere prevederilor art. 100.

(6) Durata zilnică a timpului de muncă poate fi împărțită în două perioade:

o perioadă fixă, în care salariatul se află la locul de muncă, și o perioadă variabilă,

în care salariatul își alege orele de sosire și de plecare.”

9. Articolul 102 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) La unitățile cu flux continuu și la unele lucrări cu regim de muncă neîntrerupt,

care nu permit reducerea duratei zilei de muncă (schimbului) din ajunul zilei de sărbătoare nelucrătoare,

ora/orele de muncă care nu pot fi reduse se consideră muncă suplimentară.”

10. Articolul 103:

se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:

„(31) Salariații care urmează să fie transferați la munca permanentă de noapte,

înainte de transfer, sunt supuși unui examen medical din contul angajatorului.”

la alineatul (5), după textul „femeilor gravide,” se introduce textul

„a femeilor care au născut de curând și a celor care alăptează,”;

articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:

„(7) Salariații cărora munca de noapte le este contraindicată conform

certificatului medical urmează a fi transferați la o muncă de zi pentru care sunt calificați,

cu respectarea prevederilor art. 74.”

11. Articolul 104 se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:

„(8) Se admite ca în contractul colectiv de muncă sau în contractul individual de muncă

să fie prevăzută posibilitatea de a compensa orele de muncă suplimentară cu ore libere,

cu acordul scris al părților. În acest caz, orele libere vor fi acordate în decurs de 30 de zile

de la prestarea muncii suplimentare.”

12. Articolul 107:

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Durata pauzei de masă și momentul acordării acesteia se stabilesc în regulamentul intern al unității,

în contractul colectiv de muncă sau în contractul individual de muncă.

Pauzele de masă, cu excepțiile prevăzute în regulamentul intern al unității,

în contractul colectiv de muncă sau în contractul individual de muncă, nu se includ în timpul de muncă.”

la alineatul (4), cuvintele „durata dublă a timpului de muncă zilnic” se substituie cu textul „11 ore consecutive.”

13. La articolul 117 alineatul (1), cuvintele „valoarea salariului mediu lunar

pentru perioada respectivă” se substituie cu cuvintele „mărimea salariului mediu pentru perioada respectivă”.

14. Articolul 127 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Salariatului care intenționează să adopte un copil i se acordă, în baza unei cereri scrise,

concediu neplătit pe durata încredințării copilului adoptabil, care nu va depăși 90 de zile calendaristice.”

15. Articolul 136:

la alineatul (3), cuvântul „lege” se substituie cu textul „Legea salarizării nr. 847/2002”;

alineatele (4) și (5) se abrogă.

16. La articolul 139 alineatul (2), textul „ , dar nu poate fi mai mică decât cea prevăzută

de Legea salarizării” se exclude.

17. La articolul 152 alineatul (3), textul „ , secundar profesional și mediu de specialitate”

se substituie cu cuvintele „și profesional tehnic”.

18. Articolul 157:

la alineatul (1), după cuvintele „În cazul retribuirii muncii pe unitate de timp”

se introduce textul  „(cu salariu tarifar sau cu salariul funcției)”;

alineatele (21) și (3) se abrogă.

19. La articolul 178, alineatele (1) și (11) vor avea următorul cuprins:

„(1) Salariaților trimiși de către angajator la programe de studii acreditate

în condițiile legii în cadrul învățământului profesional tehnic, superior de licență

sau superior de master cu frecvență redusă li se stabilește durata redusă a timpului de muncă,

li se acordă concedii suplimentare, cu menținerea integrală sau parțială a salariului mediu,

și alte înlesniri, în modul stabilit de Guvern.

(11) Salariaților care, din proprie inițiativă, s-au înmatriculat la programe de studii 

acreditate în condițiile legii în cadrul învățământului profesional tehnic, superior de licență

sau superior de master cu frecvență redusă li se acordă anumite garanții și compensații

în modul prevăzut de contractul colectiv sau de cel individual de muncă.”

20. La articolul 179:

denumirea articolului va avea următorul cuprins:

Articolul 179. Garanții și compensații acordate                                 

                            salariaților care îmbină munca

                           cu studiile în cadrul programelor

                          de doctorat și postdoctorat”;

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Salariaților care își fac studiile în cadrul programelor de doctorat și postdoctorat

în instituțiile de învățământ superior sau în organizațiile din domeniile cercetării și inovării,

acreditate în condițiile legii, li se acordă garanții și compensații în modul prevăzut

de contractul colectiv sau de contractul individual de muncă.”

21. Articolul 180 se abrogă.

22. La articolul 181, textul „(gimnazii, licee, școli de cultură generală)” se exclude.

23. La articolul 183 alineatul (2) litera e), cuvintele „mediu de specialitate”

se substituie cu cuvintele „profesional tehnic”.

24. La articolul 184, alineatul (1) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:

„c) cu 14 zile calendaristice înainte – în caz de concediere din motivul deținerii de către salariat

a statutului de pensionar pentru limită de vârstă (art. 86 alin. (1) lit. y1) și art. 301 alin. (1) lit. c)).”

25. Articolul 186:

la alineatul (1), litera a) se completează cu următorul enunț: „În cazul în care salariatul

care este concediat a activat la unitate cu contract individual de muncă în mai multe perioade de timp,

în calcul se vor lua anii complet lucrați de la încheierea ultimului contract individual de muncă;”

la alineatul (2) litera b), textul „(art. 86 alin. (1) lit. t))” se substituie cu textul „(art. 82 lit. j1))”.

26. Codul se completează cu articolul 197cu următorul cuprins:

Articolul 1972. Garanții în cazul examenelor

                             medicale periodice

Pentru perioada examenelor medicale periodice, salariaților li se garantează menținerea locului de muncă

(a funcției) și a salariului mediu.”

27. La articolul 254, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Salariaților în vârstă de până la 18 ani, angajați după absolvirea instituțiilor de

învățământ secundar general și profesional tehnic, angajatorul le stabilește norme de muncă reduse,

în conformitate cu legislația în vigoare, cu convențiile colective și cu contractul colectiv de muncă.”

Art. II. – Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi,

va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în vigoare în conformitate cu prezenta lege.

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                                    Zinaida GRECEANÎI

 

Nr. 115. Chișinău, 9 iulie 2020.

 

 LEGE Nr. 69 din 21-05-2020 

cu privire la instituirea unor măsuri 

pe perioada stării de urgență

în sănătate publică 

și modificarea unor acte normative 

Publicat : 26-05-2020 în Monitorul Oficial Nr. 124-125 art. 222

Având în vedere actualul context epidemiologic și

importanța luării unor măsuri în timp util

și cu celeritate care sunt dictate de dinamica evoluției

situației epidemiologice naționale,

dar și internaționale, determinată de răspândirea

virusului COVID-19,

ținând cont de faptul că interesul public reclamă

adoptarea unor măsuri care să permită

intervenția eficientă și cu mijloace adecvate gestionării crizei, 

luând în considerare necesitatea asigurării în continuare

a unei protecții corespunzătoare împotriva îmbolnăvirii

cu noul tip de coronavirus și apreciind importanța celor

implicați în controlul și combaterea infecției COVID-19,

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

 

 

Art. I. – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648),

cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 73:

alineatul unic devine alineatul (1);

articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:

„(2) În cazul imposibilității prestării de către salariat a muncii la locul de muncă

organizat de angajator și în scopul protejării securității și sănătății salariatului

în perioada situațiilor excepționale legate de declararea stării de urgență,

de asediu și de război sau de declararea stării de urgență în sănătate publică,

angajatorul, în funcţie de specificul muncii salariatului, poate dispune,

prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre) motivat, schimbarea temporară

a locului de muncă al salariatului cu prestarea muncii la domiciliu sau de la distanță,

fără operarea modificărilor respective în contractul individual de muncă.

Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) se comunică salariatului în timp util,

inclusiv prin mijloace electronice.” 

2. Articolul 95 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) În situații excepționale legate de declararea stării de urgență, de asediu

și de război sau de declararea stării de urgență în sănătate publică,

autoritățile competente de gestionarea stării respective pot prevedea pentru

unele categorii de salariați o altă durată a timpului de muncă.”

3. La articolul 104, alineatul (1) se completează cu enunțul: „Pe perioada de

acțiune a stării de urgență, de asediu și de război sau a stării de urgență

în sănătate publică, autoritățile competente de gestionarea stării respective

pot dispune, pentru unele categorii de salariați, atragerea la muncă suplimentară

cu depășirea limitelor prevăzute de prezentul cod, precum și condițiile de prestare a acesteia.”

4. La articolul 111 alineatul (5), primul enunț va avea următorul cuprins:

„În scopul utilizării optime de către salariați a zilelor de repaus și de sărbătoare nelucrătoare,

conducătorul unității, după consultarea reprezentanților salariaților, este în drept să transfere

zilele de repaus (de lucru) în alte zile. Pentru autoritățile și instituțiile publice,

dreptul de a transfera zilele de repaus (de lucru) în alte zile, inclusiv prin modificarea

duratei zilnice a timpului de muncă, aparține Guvernului.”

5. Titlul X se completează cu capitolul IX1 cu următorul cuprins:

 

„Capitolul IX/1 MUNCA LA DISTANȚĂ

 

Articolul 292/1. Salariații ce prestează munca la distanță

(1) Munca la distanță reprezintă forma de organizare a muncii în domeniile de activitate,

prin care salariatul își îndeplinește atribuțiile specifice ocupației, funcției sau meseriei

pe care o deține în alt loc decât cel organizat de angajator, folosind inclusiv mijloace

din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

(2) Salariații cu munca la distanță sunt salariații care au încheiat un contract individual de muncă

sau un acord suplimentar la contractul existent, care conțin clauze de muncă la distanță.

Articolul 292/2. Principiile organizării muncii la distanță

(1) Salariatul cu munca la distanță se bucură de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege,

de contractul colectiv de muncă, de contractul individual de muncă sau de alt act normativ

la nivel de unitate aplicabil salariaților al căror loc de muncă este organizat de angajator.

(2) Particularitățile privind munca la distanță pot fi prevăzute în contractul individual de muncă,

în contractul colectiv de muncă sau în regulamentul intern al unităţii ori în alt act normativ la nivel de unitate.

Articolul 292/3. Încheierea, modificarea și conținutul

                          contractului individual de muncă care

                           prevede clauze de muncă la distanță

(1) Contractul individual de muncă privind munca la distanță se încheie şi se modifică

în condițiile prevăzute de prezentul cod, inclusiv prin schimbul de documente electronice

cu utilizarea semnăturii electronice avansate calificate.

(2) Contractul individual de muncă privind munca la distanță trebuie să conțină,

în afara clauzelor prevăzute la art. 49, clauze privind:

a) condițiile de prestare a muncii la distanță;

b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului

și privind modalitatea de realizare a controlului;

c) modalitatea de evidență a orelor de muncă prestate de salariatul cu munca la distanță;

d) condițiile privind suportarea cheltuielilor aferente activității în regim de muncă la distanță;

e) alte condiții convenite de părți.

Articolul 292/4. Organizarea securității și sănătății

                            în muncă pentru salariații cu munca

                             la distanță

Angajatorul organizează securitatea şi sănătatea în muncă a salariaților cu munca la distanță

în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186/2008, precum şi

ale altor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă.

Articolul 292/5. Încetarea contractului individual

                          de muncă privind munca la distanță

 

Încetarea contractului individual de muncă privind munca la distanță are loc în condițiile

generale prevăzute de prezentul cod, inclusiv prin schimbul de documente electronice

cu utilizarea semnăturii electronice avansate calificate.”

 Art. II. – (1)  În vederea susținerii activității de întreprinzător, pentru atenuarea efectelor negative generate de situația epidemiologică (COVID-19) asupra economiei, pe perioada 16 mai – 30 iunie 2020, se instituie mecanismul de subvenționare după cum urmează:

 1) Subiecții subvenției sunt întreprinderile şi organizațiile necomerciale, rezidenți ai Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic şi/sau staționare conform prevederilor art. 80 şi 801 din Codul muncii nr. 154/2003.

 2) Mărimea subvenției se stabilește după cum urmează:

 a) pentru subiecții subvenției care şi-au sistat total sau parțial activitatea în conformitate cu hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică se acordă o subvenție în mărimea sumei achitate a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator şi salariat aferent indemnizației/salariului acordat salariaților aflați în șomaj tehnic şi/sau staționare;

 b) pentru subiecții subvenției care şi-au sistat total sau parțial activitatea, alții decât cei specificați la lit. a) se acordă o subvenție în mărime de 60% din suma achitată a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator şi salariat aferent indemnizației/salariului acordat salariaților aflați în șomaj tehnic şi/sau staţionare;

 c) subvenția se acordă pentru salariații aflați în șomaj tehnic şi/sau staționare angajați până la data de 1 martie 2020;

 d) suma subvenției prevăzute la lit. a), calculată la nivel de salariat per zi de șomaj tehnic și/sau staționare, nu trebuie să depășească suma calculată a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator şi salariat aferent salariului pentru luna februarie 2020 per zi lucrătoare;

e) suma subvenţiei prevăzute la lit. b), calculată la nivel de salariat per zi de şomaj tehnic și/sau staţionare, nu trebuie să depășească mărimea de 60% din suma calculată a impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală datorate de angajator şi salariat aferent salariului pentru luna februarie 2020 per zi lucrătoare.

3) Subvenția se acordă pentru indemnizațiile/salariile aferente șomajului tehnic şi/sau staționării în perioada 16 mai – 30 iunie 2020.

4) Modalitatea de achitare a subvenției:

a) achitarea subvenției se efectuează în baza cererii depuse de subiectul subvenției la Serviciul Fiscal de Stat;

b) cererea se depune după prezentarea dării de seamă şi achitarea impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator şi salariat aferent indemnizației/salariului acordat salariaților aflați în șomaj tehnic şi/sau staționare;

c) acordarea subvenției se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, din care:

- 3 zile – pentru efectuarea controlului tematic şi adoptarea deciziei de acordare a subvenției;

- o zi – pentru întocmirea documentelor de plată şi transmiterea acestora spre executare Trezoreriei de Stat;

- o zi – pentru achitarea subvenției.

(2) Suma subvențiilor primite conform prezentului articol constituie surse de venit neimpozabile cu impozitul pe venit.

(3) Modul de acordare a subvenției se stabilește de către Ministerul Finanțelor.

(4) Achitarea subvenției prevăzute la alin. (1) din prezentul articol și la pct. 6 al Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 16 din 10 aprilie 2020 se realizează în baza cererilor depuse în termen de până la 30 noiembrie 2020 inclusiv.  

 

Art. III. – (1) Titularilor patentei de întreprinzător eliberate conform Legii nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător şi persoanelor fizice subiecți ai impunerii conform cap. 102 şi 103 din Titlul II al Codului fiscal nr. 1163/1997, care desfăşoară activităţi în domeniul comerțului și/sau al prestării de servicii în pieţele și centrele comerciale care și-au sistat activitatea în perioada 16 mai – 30 iunie 2020 în conformitate cu hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, li se acordă lunar ajutor de şomaj unic în cuantum de 2775 de lei, proporțional zilelor de sistare în perioada respectivă, cu condiţia că în luna aprilie 2020 nu au realizat venit asigurat.

 (2) Ajutorul de şomaj unic prevăzut la alin. (1) din prezentul articol se stabileşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale în baza informației Serviciului Fiscal de Stat privind titularii care deţin patente valabile şi persoanele fizice înregistrate ca subiecți ai impunerii conform cap. 102 şi 103 din Titlul II al Codului fiscal nr. 1163/1997 la data declarării stării de urgenţă prin Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență.

(3) Informația privind lista beneficiarilor și perioada sistării activității în perioada 16 mai – 30 iunie 2020, în conformitate cu hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, se transmite prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate, conform formatului agreat între instituţii, până la data de 5 a lunii următoare lunii pentru care se achită ajutorul de șomaj unic.

(4) Informația privind titularii care deţin patente valabile şi persoanele fizice subiecți ai impunerii conform cap. 102 şi 103 din Titlul II al Codului fiscal nr. 1163/1997 care desfăşoară activităţi în domeniul comerțului și/sau prestării de servicii în pieţele și centrele comerciale care și-au sistat activitatea în perioada 16 mai – 30 iunie 2020 în conformitate cu hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică se selectează conform sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat.

(5) Ajutorul de şomaj unic se plăteşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, conform listelor electronice, prin intermediul prestatorilor de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova, iar în cazul în care beneficiarul nu a desemnat prestatorul de servicii de plată, plata ajutorului de şomaj unic se transferă la oficiul poştal.

(6) Sursa de finanţare a ajutorului de şomaj unic pentru beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) este bugetul de stat.

(7) Sumele ajutorului de şomaj unic nesolicitate de către beneficiari sunt restituite lunar de către prestatorii de servicii de plată pe contul corespunzător al Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi incluse în plată în luna imediat următoare a lunii de gestiune. Sumele ajutorului de şomaj unic se achită beneficiarilor până la  31 iulie 2020.

 

Art. IV. – Ca urmare a instituirii unor măsuri excepționale, salarizarea lucrătorilor medicali detașați în cadrul instituţiilor medico-sanitare publice spitaliceşti destinate internării pacienţilor care întrunesc criteriile definiţiei de caz pentru COVID-19, desemnate prin ordine ale ministrului sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale, pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică declarate prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020, se efectuează pe deplin de către angajatorii de la locul de serviciu/de muncă de bază, cu achitarea integrală a tuturor drepturilor salariale lucrătorilor detaşaţi, conform contractelor de muncă încheiate și legislației în vigoare.

 

Art. V. – (1) Prin derogare de la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 441–447, art. 715), cu modificările ulterioare, pentru motivarea financiară a personalului implicat în supravegherea, controlul și tratamentul infecției COVID-19, pe perioada stării de urgență în sănătate publică declarate prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020, se stabilește un spor lunar de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate: 

a) în mărime de până la un salariu de bază – personalului Agenției Naționale de Sănătate Publică, al instituțiilor/subdiviziunilor medicale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a Ministerului Apărării, a Administrației Naționale a Penitenciarelor și a Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, antrenat nemijlocit în acțiuni de prevenire, control și tratare a infecției COVID-19;

b) în mărime de până la 50% din salariul de bază – personalului din centrele de plasament temporar pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități (copii, adulți) din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială.

(2) Mărimea concretă a sporului se stabilește de către conducătorul instituției, în funcție de aportul și profesionalismul angajatului, proporțional timpului efectiv lucrat.

(3) Sporul de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate constituie parte a salariului și se include în calculul salariului mediu în toate cazurile de aplicare.

(4) Sporul de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate nu participă la formarea salariului lunar pentru calcularea diferenței de salariu și nu se include în limita părții variabile a salariului lunar.

 

Art. VI. – (1) Se stabilește, pe perioada stării de urgență în sănătate publică declarate prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020, o indemnizație unică în mărime de 16 000 de lei:

a) angajaților infectați cu COVID-19 ai Agenției Naționale de Sănătate Publică, ai instituțiilor/subdiviziunilor medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, al Ministerului Apărării, al Administrației Naționale a Penitenciarelor, al instituțiilor medico-sanitare publice spitalicești, de asistență medicală urgentă prespitalicească, de asistență medicală primară;

b) angajaților altor autorități/instituții bugetare și instituții medico-sanitare publice care s-au infectat cu COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

(2) Indemnizația unică se alocă din fondul de intervenție al Guvernului.

(3) Indemnizația unică este scutită de impozitul pe venit, de contribuția de asigurări sociale de stat obligatorii, de contribuția individuală de asigurări sociale de stat obligatorii și de primele de asigurare obligatorie de asistență medicală.

 

 Art. VII. – (1) Valabilitatea certificatului de încadrare în grad de dizabilitate, prelungită din oficiu de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă în perioada stării de urgență declarate prin Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, se extinde până la efectuarea expertizei de către Consiliu și emiterea deciziei de reîncadrare/neîncadrare în grad de dizabilitate, cu eliberarea certificatului respectiv conform condițiilor stabilite în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 357/2018 cu privire la determinarea dizabilității, dar nu mai târziu de data de 1 august 2020. Expertiza se realizează conform unui grafic stabilit de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

(2) În baza listei persoanelor cărora li s-a prelungit perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de dizabilitate în conformitate cu alin. (1), prezentată de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, Casa Națională de Asigurări Sociale și structurile teritoriale de asistență socială vor asigura plata prestațiilor sociale și/sau prestarea serviciilor sociale până la efectuarea expertizei de către Consiliu și emiterea unei decizii corespunzătoare.

 

 Art. VIII. – În luna iunie 2020, Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”, prin intermediul subdiviziunilor sale, pentru beneficiarii de pensii și alocații sociale de stat deserviți de prestatorul menționat, va asigura:

a) distribuirea la domiciliu, cu însoțirea unui angajat al structurilor Ministerului Afacerilor Interne, a pensiilor, a alocațiilor sociale de stat și a altor prestații sociale pentru beneficiarii de pensii pentru limită de vârstă și a alocațiilor sociale de stat pentru persoanele vârstnice;

b) achitarea, prin intermediul oficiilor poștale, a plăților sociale beneficiarilor, indiferent de viza de reședință/domiciliu, asigurând un regim fluidizat de acces al persoanelor și respectarea distanței sociale.

 

 Art. IX. – Articolul 14 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 173/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 393–399, art. 323), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) Tarifele la serviciile de distribuire la domiciliu în numerar a pensiilor, a alocațiilor sociale de stat și a altor prestații sociale pentru beneficiarii de pensii pentru limită de vârstă și a alocațiilor sociale de stat pentru persoanele vârstnice, de către Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei”, în perioada mai–iunie 2020, în legătură cu starea de urgență în sănătate publică, nu pot depăși 1,3% din suma distribuită în calitate de drepturi finanțate de la bugetul de stat și de la bugetul asigurărilor sociale de stat.”

 

Art. X. – Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2020 nr. 174/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 393–399, art. 325), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 31 cu următorul cuprins:

„Art. 31. – Compania Națională de Asigurări în Medicină acoperă din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală cheltuielile necesare prestării asistenței medicale, inclusiv pe perioada stării de urgență declarate prin Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, pentru persoanele cu COVID-19, în baza definiției de caz suspect/probabil/confirmat.”

 

Art. XI. – Pe perioada stării de urgență în sănătate publică declarate prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020, în cazul în care instituțiile medico-sanitare publice nu execută volumul de asistență medicală prevăzut în contractele de prestare a serviciilor medicale, Compania Națională de Asigurări în Medicină efectuează lunar către instituțiile respective plăți în avans în mărime de 80% din 1/12 parte din suma contractuală.

 

Art. XII. – Pe perioada stării de urgență în sănătate publică declarate prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020, pentru instituțiile medico-sanitare publice spitalicești care nu execută volumele contractuale pe tip de asistență medicală spitalicească, Compania Națională de Asigurări în Medicină transferă, în baza facturilor, mijloacele financiare lunare conform sumei contractuale pentru anul 2020, cu excepția cheltuielilor neexecutate destinate acoperirii consumabilelor și a medicamentelor costisitoare acoperite suplimentar costului cazului tratat, precum și a cheltuielilor neexecutate destinate salarizării rezidenților.

 

Art. XIII. – (1) Pe perioada stării de urgență în sănătate publică declarate prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020, în cazul în care instituția medico-sanitară publică „Centrul Republican de Diagnosticare Medicală” nu execută volumele contractuale, Compania Națională de Asigurări în Medicină transferă, în baza facturilor, mijloacele financiare lunare pentru acoperirea cheltuielilor de personal, a cheltuielilor pentru resursele energetice, a cheltuielilor aferente utilizării serviciilor de comunicații electronice și poştale, a cheltuielilor pentru serviciile de pază, securitate, sanitare şi menţinerea curăţeniei şi ordinii în instituţie.

(2) La calcularea sumei lunare, Compania Națională de Asigurări în Medicină trebuie să țină cont de suma executată a serviciilor medicale pentru perioada de gestiune.

 

Art. XIV. – Prin derogare de la prevederile art. 232 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, și de la prevederile Legii nr. 552/2001 cu privire la evaluarea și acreditarea în sănătate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 155–157, art. 1234), cu modificările ulterioare, instituţia medico-sanitară publică „Centrul COVID-19 Chișinău” (număr de identificare de stat (IDNO) 1020600013951) activează și prestează servicii medicale fără a deține autorizația sanitară și certificatul de acreditare.

 

Art. XV. – Compania Națională de Asigurări în Medicină asigură contractarea și finanțarea serviciilor de asistență medicală prestate de instituţia medico-sanitară publică „Centrul COVID-19 Chișinău” (număr de identificare de stat (IDNO) 1020600013951) în baza Contractului de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală, încheiat între părți.

 

Art. XVI. – Agenţia Proprietăţii Publice şi S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „MoldExpo”, în perioada stării de urgență de sănătate publică declarate prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020, asigură accesul instituţiei medico-sanitare publice „Centrul COVID-19 Chișinău” (număr de identificare de stat (IDNO) 1020600013951) la folosința tuturor bunurilor imobile aflate în cadrul complexului S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii „MoldExpo” (adresa: municipiul Chişinău, strada Ghioceilor nr. 1), precum şi, din cont propriu, asigură cu titlu gratuit întreg volumul de energie electrică necesar activităţii instituţiei medico-sanitare publice „Centrul COVID-19 Chișinău”.

 

Art. XVII. – Conducătorii ministerelor, autorităților administrative centrale din subordinea Guvernului, autorităților administrative din subordinea ministerelor, instituțiilor publice în care Cancelaria de Stat exercită calitatea de fondator, instituțiilor publice în care ministerele exercită calitatea de fondatori, întreprinderilor de stat, societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, în perioada stării de urgență în sănătate publică instituite prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020, sunt obligați să asigure dotarea instituției medico-sanitare publice „Centrul COVID-19 Chișinău” (număr de identificare de stat (IDNO) 1020600013951), ca urmare a demersurilor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ori ale instituției medico-sanitare publice „Centrul COVID-19 Chișinău”.

 

Art. XVIII. – (1) Ca urmare a instituirii unor măsuri excepționale, în perioada stării de urgență declarate prin Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență și în perioada stării de urgență în sănătate publică declarate prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020, certificatele de origine preferențială a mărfurilor, prezentate în copii (pe hârtie sau în format electronic) sau autentificate cu semnătură electronică (prezentate în copii sau în original), au aceeași validitate ca și originalele acestora, în vederea confirmării originii mărfii.

(2) Importatorul, în termen de 30 de zile de la data ridicării stării de urgență în sănătate publică sau de la data expirării termenului prevăzut de Guvern conform art. XXIX alin. (2), urmează să prezinte Serviciului Vamal originalele certificatelor menționate la alin. (1) din prezentul articol.

 

Art. XIX. – Ca urmare a instituirii unor măsuri excepționale, termenul de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a mijloacelor de transport introduse și declarate prin acțiune de către persoanele fizice rezidente și cele nerezidente, care expiră în perioada stării de urgență instituite prin Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență și în perioada stării de urgență în sănătate publică instituite prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020, se prelungește până la data ridicării stării de urgență în sănătate publică instituite prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020.

 

Art. XX. – (1) Pe perioada stării de urgență în sănătate publică declarate prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020, pentru achizițiile publice necesare pentru prevenirea şi controlul infecţiei COVID-19 se permite:

a) o reducere considerabilă a termenelor generale în cadrul licitației deschise, licitației restrânse și cererii ofertelor de prețuri;

b) utilizarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a anunțului de participare în cazurile de extremă urgență;

c) majorarea pragurilor de aplicare a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

(2) Modul de aplicare a alin. (1) se stabilește de Guvern, inclusiv modul de desfășurare a procedurilor de achiziții publice prin mijloace electronice în cazul lipsei funcționalităților în sistemul de achiziții electronice.

 

Art. XXI. – Ca urmare a instituirii unor măsuri excepționale, pe perioada stării de urgență în sănătate publică declarate prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020 se permite plata în avans pentru achiziţiile publice necesare prevenirii şi controlului infecţiei COVID-19.

 

Art. XXII. – Ca urmare a instituirii unor măsuri excepționale, se prelungește termenul de valabilitate a atestării specialiştilor şi muncitorilor implicaţi în activităţile ce ţin de exploatarea sistemelor de gaze, precum și a conducătorilor de unităţi, a conducătorilor locurilor de muncă, a lucrătorilor desemnați și a specialiștilor responsabili de domeniul securității și sănătății în muncă, până la efectuarea instruirii şi atestării acestora în termen de 3 luni de la data reluării activității centrelor de instruire şi a comisiilor de atestare.

 

Art. XXIII. – (1) În scopul asigurării măsurilor de prevenire a răspândirii infecției COVID-19 în instituțiile penitenciare, pe perioada stării de urgență în sănătate publică declarate prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020, examinarea cauzelor penale, inclusiv a demersurilor privind emiterea și prelungirea mandatelor de arestare, și a chestiunilor ce țin de executarea pedepselor în privința persoanelor private de libertate se efectuează doar prin intermediul sistemului de teleconferință sau în spațiile corespunzătoare la sediile instituțiilor penitenciare, fără a fi necesar acordul persoanei private de libertate.

(2) Examinarea cauzelor penale prevăzute la alin. (1) se efectuează la sediile instanțelor de judecată numai în cazuri excepționale.

(3) Instanța de judecată asigură părţilor posibilitatea de a lua cunoştinţă de materialele cauzei. Transmiterea și aducerea la cunoștință a cererilor, demersurilor și materialelor pot fi realizate, la cererea părților, și prin intermediul conexiunilor electronice.

(4) Dispunerea examinării cauzelor prin intermediul sistemului de teleconferință la sediile instanțelor de judecată sau la sediile instituțiilor penitenciare se efectuează prin încheiere, care nu se supune niciunei căi de atac.

(5) Efectuarea acțiunilor de urmărire penală de către organul de urmărire penală în privința persoanelor private de libertate se realizează la sediul instituției penitenciare.

(6) Guvernul asigură funcționalitatea deplină a sistemului de teleconferință în incinta instituțiilor penitenciare și a instanțelor de judecată desemnate pentru examinarea cauzelor penale prevăzute la alin. (1).

 

Art. XXIV. – (1) Ca urmare a instituirii unor măsuri excepționale, pe perioada stării de urgență în sănătate publică declarate prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020 se permite deținerea persoanelor arestate preventiv în izolatoarele Inspectoratului General al Poliției și/sau ale Centrului Național Anticorupție.

(2) În situații excepționale legate de declararea stării de urgență, de asediu și de război, a stării de urgență în sănătate publică, precum și a instituirii regimului special în penitenciare:

a) întrevederile deținuților cu avocații lor se efectuează prin intermediul sistemului de teleconferință, cu asigurarea confidențialității corespunzătoare, sau la sediul instituției penitenciare, cu condiția respectării cerințelor antiepidemiologice stabilite de instituția penitenciară;

b) întrevederile de scurtă durată ale deținuților se efectuează prin intermediul sistemului de teleconferință, iar întrevederile de lungă durată se substituie cu cele de scurtă durată;

c) la solicitarea deținutului, întrevederile pot fi înlocuite cu convorbiri telefonice, în limita duratei maxime admise. Durata şi numărul de convorbiri telefonice ale deținuților se dublează.

(3) În asigurarea siguranței locurilor de detenţie, la necesitate, se vor implica organele/autoritățile de apărare naţională, securitate şi ordine publică, inclusiv cu acordarea mijloacelor de transport în termene proxime pentru intervenție promptă, în baza planurilor comune de interacțiune.

 

Art. XXV. – Ca urmare a instituirii unor măsuri excepționale:

a) se menține valabilitatea actelor de identitate eliberate străinilor de către autoritățile Republicii Moldova, expirate începând cu data de 2 februarie 2020, cu posibilitatea de preschimbare a acestora până la data de 15 august 2020;

b) la solicitarea motivată a autorităţii competente pentru străini, prelungirea duratei de luare în custodie publică a străinilor (prevăzuţi la art. 64 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova) care nu au putut fi îndepărtaţi de pe teritoriul Republicii Moldova în termenul stabilit se dispune de către instanţa de judecată în a cărei rază de competență se află centrul de plasament temporar al străinilor.

 

Art. XXVI. – (1) Se instituie moratoriu, până la data de 30 iunie 2020, asupra controlului de stat, inclusiv fiscal, financiar, privind calitatea produselor/serviciilor, parametrii tehnologici şi/sau cerinţele specifice pentru genul de activitate desfăşurat, privind respectarea normelor de protecţie a muncii, planificat sau inopinat, efectuat la faţa locului, la sediile, locurile de desfăşurare a activităţii sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor înregistrate în modul stabilit care desfăşoară activitate de întreprinzător, de către organele abilitate cu dreptul de a iniţia controale în baza prevederilor Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, ale Codului fiscal, ale Legii nr. 320/2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, precum şi ale altor acte normative care reglementează controlul de stat.

(2) În partea ce ţine de controlul vamal, moratoriul se aplică doar asupra controalelor ulterioare, efectuate de către organele vamale în temeiul Codului vamal.

(3) Moratoriul asupra posturilor fiscale care se creează de către organele fiscale se aplică până la data de 30 iunie 2020, cu posibilitatea prelungirii acestuia în condiţiile art. XXIX din prezenta lege.

(4) Moratoriul nu se aplică asupra controlului efectuat:

a) în cadrul urmăririi penale;

b) de Banca Naţională a Moldovei;

c) de Curtea de Conturi a Republicii Moldova;

d) de Comisia Naţională a Pieţei Financiare;

e) de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;

f) de organele responsabile de gestionarea sistemului public de asigurări sociale, în limita strict necesară şi în scopul verificării autenticităţii actelor ce confirmă stagiul de cotizare şi venitul asigurat, în temeiul cererii persoanelor care au solicitat stabilirea sau modificarea cuantumului pensiei;

g) la cererea persoanelor fizice şi juridice privind eliberarea/prelungirea licenţelor, autorizaţiilor, certificatelor şi a altor acte permisive şi/sau privind constatarea unor fapte;

h) la cererea consumatorilor, de către organele abilitate cu funcţii de protecţie a acestora în baza Legii nr. 105/2003 privind protecţia consumatorilor, în cazul prezentării informaţiilor veridice despre încălcarea legislaţiei;

i) în limita strict necesară pentru concretizarea cuantumului creanţelor statului, în cadrul procesului de insolvabilitate sau de lichidare a persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător;

j) în legătură cu restituirea impozitelor, taxelor şi altor plăţi de la bugetul public naţional; 

k) în domeniul supravegherii de stat a sănătăţii publice;

l) în domeniul respectării normelor antiincendiare;

m) în privinţa inspectării fondului forestier şi acvatic de stat;

n) în ceea ce privește supravegherea siguranţei zborurilor şi a securităţii aeronautice; supravegherea obligaţiilor statului-port şi ale statului-pavilion; respectarea, pe drumurile publice, a masei totale maxime admise, a maselor maxime admise pe axe şi/sau a dimensiunilor maxime admise ale vehiculelor rutiere; combaterea traficului ilicit de transport rutier.

(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazurile în care există un pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea populaţiei, pentru securitatea economică a statului şi pentru mediu, organul abilitat cu funcţii de control adresează Cancelariei de Stat un demers privind iniţierea controlului de stat la faţa locului, în care se indică:

a) datele de identificare ale persoanei care urmează a fi supusă controlului de stat la faţa locului;

b) motivele iniţierii controlului de stat la faţa locului;

c) obiectul, scopul şi metoda controlului de stat la faţa locului;

d) durata efectuării controlului de stat la faţa locului;

e) data efectuării ultimului control de stat la faţa locului;

f) genul de activitate desfăşurat de persoana controlată;

g) cauzele şi motivele care fac imposibilă efectuarea controlului de stat prin solicitarea directă de la persoana care urmează a fi controlată a documentaţiei şi a altor informaţii prin intermediul serviciilor poştale sau prin sistemul de poştă electronică, sau prin telefon/fax, inclusiv a informaţiilor pe care, conform legii, persoana care desfăşoară activitate de întreprinzător nu este obligată să le ofere periodic;

h) perioada de activitate supusă controlului.

(6) Moratoriul nu se aplică în cazurile de constatare la faţa locului a faptului producerii unor accidente şi a circumstanţelor în care s-au produs acestea.

(7) Moratoriul nu se aplică în cazurile controlului modului de formare și aplicare a prețurilor.

(8) Cancelaria de Stat analizează demersul privind iniţierea controlului de stat la faţa locului şi se pronunță, prin decizie, în aceeaşi zi, asupra necesităţii efectuării acestuia.

(9) Controlul de stat la faţa locului nu se efectuează dacă situaţiile prevăzute la alin. (5) pot fi remediate în afara acestuia sau în cazul în care Cancelaria de Stat a respins demersul privind iniţierea controlului de stat la faţa locului.

(10) Controlul de stat la faţa locului se desfăşoară în conformitate cu procedura stabilită de lege pentru controalele inopinate, cu respectarea restricţiilor prevăzute de prezenta lege şi decizia Cancelariei de Stat.

(11) Organului abilitat cu funcţii de control i se interzice, în procesul realizării controlului de stat la faţa locului prevăzut la alin. (4) lit. c)–k) şi alin. (5), să ridice bunuri, documente sau dispozitive de stocare a datelor. Organul abilitat cu funcţii de control este în drept să facă copii, înregistrări foto sau video de pe documente şi dispozitive de stocare a datelor, să inspecteze, să măsoare bunuri sau să preleveze mostre din acestea.

(12) În cazul în care este imposibilă efectuarea copiilor, a înregistrărilor foto sau video de pe documente şi dispozitive de stocare a datelor ori în caz că persoana care desfăşoară activitate de întreprinzător nu permite efectuarea acestor acţiuni, organul abilitat cu funcţii de control le ridică, cu indicarea în procesul-verbal întocmit a elementelor de individualizare ale fiecărui document sau dispozitiv. Obiectele ridicate se restituie de către organul abilitat cu funcţii de control în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data ridicării acestora.

(13) În procesul realizării controlului prevăzut la alin. (4) lit. c)–k) şi la alin. (5), organului abilitat cu funcţii de control i se interzice să aplice sechestru sau sigilii pe bunuri, încăperi sau oricare alte obiecte ori să întreprindă alte măsuri ce ar duce la suspendarea completă a activităţii persoanei supuse controlului, cu excepţia cazurilor în care continuarea activităţii ar cauza iminent daune grave vieţii sau sănătăţii oamenilor.

(14) Se interzice efectuarea percheziţiilor la sediile, locurile de desfăşurare a activităţii sau de aflare a bunurilor persoanelor care desfăşoară activitate de întreprinzător în cadrul procedurilor de constatare a contravenţiilor prevăzute la art. 542, 55–58, 741, 77, 80, 801, 81–84, 86, 90, 911, 94–972, 98–103, 109–115, 119, 121–124, 131, 133, 134, 142, 144, 146–156, 1582, 159, 160, 169, 170, 177, 184–186, 188, 1895, 1897, 191–197, 207, 214, 221, 246–252, 2661, 271, 273, 274, 276, 277, 279, 282, 284–286, 2931, 2932, 295, 299, 344 şi 345 din Codul contravenţional nr. 218/2008 dacă subiectul contravenţiei este persoana fizică sau juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător.

(15) Se interzice ridicarea bunurilor, a documentelor sau a dispozitivelor de stocare a datelor în cazul constatării contravenţiilor specificate la alin. (14). Organul autorizat cu efectuarea percheziţiei este în drept să facă copii, înregistrări foto sau video de pe documente şi dispozitive de stocare a datelor, să inspecteze, să măsoare bunuri sau să preleve mostre din acestea.

(16) Controlul de stat la sediile, locurile de desfăşurare a activităţii sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor care desfăşoară activitate de întreprinzător, iniţiat în domeniile indicate la alin. (1) și (2), se finalizează în ordinea general stabilită.

(17) Rezultatele controlului de stat finalizat se examinează în modul stabilit de legislaţie.

 

Art. XXVII. – Ca urmare a instituirii unor măsuri excepționale, prezentarea situațiilor financiare individuale și a situațiilor financiare consolidate pentru anul 2019 se efectuează până la 30 iunie 2020.

 

Art. XXVIII. – Prin derogare de la prevederile Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, S.A. „SanFarm-Prim” asigură, în calitate de depozit farmaceutic, recepționarea cu titlu gratuit, precum și eliberarea cu titlu gratuit a medicamentelor și echipamentelor de protecție, donate sau achiziționate, către instituțiile medico-sanitare publice beneficiare conform distribuirii Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

 

Art. XXIX. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Guvernul este în drept să decidă în privința prelungirii termenelor de aplicare a normelor prevăzute la art. II–VII, XVIII–XXI și XXVI după ridicarea stării de urgență în sănătate publică declarate prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020 sau după expirarea termenelor prevăzute în articolele respective, dar nu mai mult decât cu 3 luni de la data ridicării stării de urgență în sănătate publică sau de la data expirării termenelor prevăzute în articolele respective.

 

PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Zinaida  GRECEANÎI

 

Nr. 69. Chişinău, 21 mai 2020.

 

 

LEGE nr. 19 din  11.03.2019

pentru modificarea Codului muncii

al Republicii Moldova nr. 154/2003 

Publicat : 15.03.2019 în Monitorul Oficial nr. 94-99, art. nr: 156    

Data intrarii in vigoare: 15.03.2019

   

Prezenta lege organică este adoptată în temeiul prevederilor art. 106din Constituție,

prin angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament.


    Art. I. – Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648),

cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   

 1. Articolul 111:

     la alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:

    „În Republica Moldova zile de sărbătoare nelucrătoare sînt:”;

     articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:

    „(11) Salariaților remunerați în acord sau pe unitate de timp (oră sau zi),

pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare enumerate la alin. (1),

în cazul în care zilele de sărbătoare nelucrătoare nu coincid

cu zilele de repaus săptămînal, li se plătește salariul mediu.

    În cazul în care zilele de sărbătoare nelucrătoare coincid

cu zilele de repaus săptămînal, salariul mediu pentru aceste zile nu se plătește.”

    alineatul (6) se abrogă.

   

2. Articolul 135 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

    „(5) Pentru salariații remunerați cu salarii de funcție fixe,

salariul de funcție (salariul de bază) al acestora nu se modifică

în cazul în care în luna respectivă există zile de sărbătoare nelucrătoare.”

   

3. La articolul 158 alineatul (1), textul „Cu condiția plății salariului mediu

conform art. 111 alin. (1)” se substituie cu textul

„Cu condiția plății salariului mediu pentru salariații specificați la art. 111 alin. (11)”.

     

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

 

    Nr. 19. Chişinău, 11 martie 2019.