Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

A A A

Raport lunar

Informație privind controlul de stat al respectării legislației

 cu privire la raporturile de muncă, securității și sănătății în muncă

 în perioada ianuarie-septembrie a anului 2019

 

            Activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) este orientată spre realizarea obiectivelor ce-i revin din Programul său de activitate şi din prevederile actelor legislative şi normative din domeniul muncii. ISM întreprinde activități de inspecție în vederea prevenirii şi combaterii ilegalităţilor din domeniul raporturilor de muncă și desfășoară acţiuni de colaborare cu autoritățile competente în domeniul controlului siguranței ocupaționale.

 

Capitolul I. Acțiuni în domeniul raporturilor de muncă

            Sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, de la începutul anului 2019 inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii au efectuat 1334 controale la unități cu un număr de 70639 salariaţi, din care 37493 femei (inclusiv 7769 din mediul rural) și 26 minori. Din numărul total – 974 constituie controale planificate (din care 265 în sectorul public și 709 în sectorul privat) şi 360 inopinate (din care 132 în sectorul public și 228 în sectorul privat).

            În urma acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese–verbale de control, în care au fost consemnate 7338 încălcări şi abateri de la prevederile actelor normative din domeniul raporturilor de muncă. Activităţile de inspecție întreprinse scot în evidenţă faptul, că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea și respectarea termenilor de plată a salariului. Pe parcursul perioadei de gestiune au parvenit 862 informații-răspuns de la unități, privind îndeplinirea prescripțiilor consemnate în procesele-verbale de control. Indicii operativi de activitate a ISM sunt reprezentați în anexa nr. 1 la prezenta Informație.

            În contextul monitorizării modului şi termenilor de achitare a salariilor în sectorul real al economiei, au fost efectuate 8 controale planificate și 31 controale inopinate la unități, care au admis restanţe la plata salariilor în sumă de 10631923,8 lei față de 739 angajați, din care 185 femei. Inspectorii de muncă au stabilit termeni de lichidare a restanţelor salariale și au încheiat 15 procese-verbale cu privire la contravenţie în temeiul art. 57 al.(1) Codul contravențional, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată.

            Pentru realizarea obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru” din Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi muncii nedeclarate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.477 din 28.06.2011, au fost efectuate 49 controale inopinate și 1 planificat la 31 agenți economici și 19 angajatori-persoane fizice, unde au fost depistate 83 persoane, ce activau fără forme legale de angajare, din care 19 femei și 5 minori. De către inspectorii de muncă au fost încheiate 43 procese-verbale cu privire la contravenţie în temeiul art. 551 Codul contravențional, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Au fost repuse în drepturi 26 persoane, fiindu-le legalizate raporturile de muncă.

            Pentru contracararea practicii de achitare a salariilor „în plic” și a „muncii la negru”, au fost întreprinse activități de inspecție în comun cu reprezentanții autorităților semnatare a Regulamentului comun privind activitatea echipelor multidisciplinare, Inspectoratul de Stat al Muncii, Inspectoratul General de Poliție, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. Astfel, inspectorii de muncă au efectuat:

            - 23 controale (inclusiv 4 inopinate) în comun cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat;

            - 4 controale (inclusiv 3 inopinate) în comun cu reprezentanții subdiviziunii teritoriale ale sindicatelor din educație.

            Totodată, au fost examinate 21 sesizări ale Inspectoratului de poliție privind depistarea muncii nedeclarate.

            Pe parcursul perioadei de raportare de către inspectorii de muncă au fost monitorizate 564 unităţi cu un efectiv de 20 şi mai multe persoane. Potrivit prevederilor art.34 al Legii nr.60-XIX din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru plasarea în câmpul muncii a persoanelor respective, la 98 unităţi au fost rezervate 338 locuri de muncă. La 108 unităţi, în perioada efectuării controlului, își desfășurau activitatea 325 persoane cu dizabilităţi. La 53 unităţi există registrul de evidenţă a cererilor de angajare a persoanelor cu dizabilităţi. Au informat Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă despre locurile de muncă rezervate 32 unități. Inspectorii de muncă au înaintat conducătorilor unităților prescripţii pentru conformare la prevederile legii nominalizate.

            În aceeași perioadă, în temeiul pct. 5 al Ordinului „Cu privire la efectuarea controlului asupra corectitudinii stabilirii, calculării și plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă” emis de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratul de Stat al Muncii și Casa Națională de Asigurări Sociale, și conform pct 6. al Hotărârii Guvernului nr. 788 din 07.10.2013 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat al Muncii, de către inspectorii de muncă au fost întreprinse vizite de control la 93 unități, a căror salariați în perioada 2016 – 2018 au beneficiat de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă (cauzate de boli obișnuite, accidente nelegate de muncă, prevenirea îmbolnăvirilor, îngrijirea copilului bolnav). Ca rezultat al controalelor au fost depistate abateri la calcularea indemnizațiilor în valoare de 1800,58 lei.

            De la începutul anului 2019 au fost examinate şi întreprinse măsuri pentru soluţionare a 1684 petiţii parvenite de la cetăţeni. Din numărul total de petiții examinate 59% - constituie probleme ce ţin de salarizare; 16% - semnalizează cazuri de concediere/reducere a personalului; câte 5% - sesizează abateri de la prevederile legale la încheierea contractelor individuale de muncă, semnalizări privind munca nedeclarată și probleme ce ţin de neacordarea/neplata concediilor de odihnă; câte 2% - sesizări privind comiterea încălcărilor la acordarea, calcularea sau neachitarea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă și calcularea indemnizației în urma producerii accidentelor de muncă; 1% - constituie încălcări privind stabilirea regimului de muncă; 5% - invocă alte probleme. De asemenea au fost examinate 736 sesizări de la autorități publice și persoane juridice. Au fost repuse în drepturi 1005 persoane. Concomitent, inspectorii de muncă, au acordat ajutor metodologic şi consultativ la 1324 cetăţeni.

            Ca rezultat al neconformării unităţilor supuse controalelor la prevederile legislaţiei muncii, de către inspectorii de muncă au fost încheiate 154 procese-verbale cu privire la contravenţie şi înaintate spre examinare în instanța de judecată.

            La inspecţiile teritoriale de muncă, în baza art.33 alin.(1) Codul Muncii, au fost luate la evidență 297 contracte colective de muncă și acorduri adiționale la ele.

            Ca măsură de contracarare a muncii nedeclarate în agricultură a fost punerea în aplicare din luna septembrie a anului 2018 a Legii nr. 22 din 23 februarie 2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. Astfel, de la punerea în aplicare a legii respective, începând cu luna septembrie 2018 până în prezent, de către inspecțiile teritoriale de muncă, la solicitarea beneficiarilor, au fost realizate contra cost 1421 Registre de evidență a zilierilor, din care 816 în perioada ianuarie – august 2019. De la beneficiarii de lucrări agricole, la inspecțiile teritoriale de muncă, au parvenit 710 extrase din Registrele de evidență,  din care 532 extrase pe parcursul lunilor ianuarie – august 2019. În registre sunt vizate 16933 persoane cu statut de zilier, din care 12450 lucrători-zilieri, ce au activat în lunile ianuarie–august 2019.

            În vederea realizării obiectivelor Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017 – 2021, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1473 din 30.12.2016, inspectorii de muncă au participat la ateliere de lucru privind riscurile practicii muncii „la negru” și achitării salariului „în plic”, organizate la inițiativa Serviciului Fiscal de Stat pentru agenții economici din domeniile de activitate din construcție și transport.  

            În vederea promovării muncii decente inspectorii de muncă în colaborare cu autoritățile publice locale au realizat 10 acțiuni de informare și sensibilizare pentru 115 întreprinzători, în cadrul cărora au fost desemnate cele mai bune practici de dezvoltare a muncii decente, despre dezavantajele achitării salariilor „în plic” şi practicării „muncii la negru”. În contextul promovării prevederilor legislației din domeniul muncii, colaboratorii ISM au participat în cadrul seminarelor și meselor rotunde organizate de factorii de decizie din teritoriu, subdiviziunile teritoriale ale sindicatelor.

            Totodată, inspectorii de muncă au desfășurat activitate de instruire și informare în domeniul raporturilor de muncă la nivel de unitate pentru 1931 salariați de la 197 unități economice.

            Pentru familiarizarea cu prevederile legislaţiei muncii de către inspectorii de muncă au fost organizate seminare instructiv-consultative pentru tineretul studios. La seminarele în cauză au participat 1221 tineri din 40 instituţii de învăţământ preuniversitar. În cadrul acestor seminare participanţii au fost informaţi detaliat despre modalităţile de aplicare corectă a legislației muncii.

            Inspectorii de muncă au participat la întrunirile și ședințele de lucru, organizate de autoritățile publice locale și subdiviziunile desconcentrate în teritoriu ale autorităților publice centrale.

 

Capitolul II. Acțiuni în domeniul securității și sănătății în muncă

            În vederea conformării la prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, Inspectoratul de Stat al Muncii permanent întreprinde acțiuni de coordonare în domeniu, acordă ajutor metodologic și consultativ autorităților cu atribuții de control în domeniul siguranței ocupaționale.

            Au fost elaborate și plasate în Registrul de Stat al Controalelor (RSC) Planurile anuale ale controalelor pentru anul 2019 la 7 autorităţi competente în domeniul siguranţei ocupaţionale. Nu au fost publicate planuri de activitate în RSC:

            - Autoritatea Aeronautică Civilă;

            -  Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;

            - Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației.

            Au fost desfășurate ședințe de lucru la nivelul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu participarea conducerii Inspectoratul de Stat al Muncii și inspectorilor din agențiile cu atribuții de control în domeniul siguranței ocupaționale cu tematica privind:

            - punerea în aplicare a listelor de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă de autoritățile cu atribuții de control în domeniul siguranței ocupaționale;

            - raportarea activității de inspecție în domeniul securității și sănătății în muncă.

            Pentru punerea în aplicare a Listelor de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă de autoritățile cu atribuții de control domeniul siguranței ocupaționale, în perioada 07 februarie și 20 martie 2019 au fost desfășurate seminare de instruire pentru 29 inspectori din 8 autorități.

            La data de 5 a fiecărei luni a anului curent au fost organizate și desfășurate ședințe de lucru pentru raportarea activității inspectorilor din cadrul tuturor autorităților cu atribuții de control din domeniul siguranței ocupaționale și identificarea obiectivelor prioritare pentru asigurarea funcționalității pe dimensiunea securității și sănătății în muncă ale acestora.

            Potrivit informațiilor prezentate de autorități cu atribuții de control în domeniul siguranței ocupaționale, în perioada ianuarie – septembrie a anului 2019 au fost desfășurate următoarele activități:

- au fost efectuate 650 controale, din care 586 planificate și 64 inopinate la unități cu efectivul de personal de 41143 unități, din care 19333 femei, 110 persoane cu dizabilități și 33 minori;

- au fost constate și consemnate în procesele-verbale de control 5748 încălcări;

- de la angajatori au parvenit 230 informații, privind remedierea încălcărilor;

- au fost examinate 111 petiții parvenite de la cetățeni și 18 sesizări de diferite autorități și întreprinse măsuri de repunere în drepturi a cetățenilor;

- au fost utilizate 11 zile la 12 ședințe de judecată;

- pentru deplasări la întruniri și seminare au fost utilizate 85 zile;

- în temeiul art. 55/3 din Codul contravențional au fost încheiate 84 procese-verbale cu privire la contravenție și aplicate amenzi în sumă de 197770 lei și, ca urmare, au fost achitate amenzi în sumă de 174545 lei;

- au avut loc 6 colaborări cu mass-media pe tematica siguranței ocupaționale;

- au fost desfășurate 868 acțiuni de sensibilizare, inclusiv prin vizitele de lucru la unități.

            Din timpul total de lucru al inspectorilor de muncă, 74% a fost utilizat la activităţi pe teren (efectuarea vizitelor de control, examinarea petiţiilor, cercetarea evenimentelor de accidentare în câmpul muncii, acţiuni în instanţa de judecată, deplasări de serviciu, seminare de instruire). Indicatorii operativi de activitate în domeniul siguranței ocupaționale sunt reprezentați în anexa nr. 2 la prezenta Informație.

            Din data de 16 iunie 2019, cercetarea accidentelor de muncă a devenit atribuție a autorităților competente în domeniul siguranței ocupaționale și se efectuează de către inspectorii de muncă cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă din cadrul acestor autorități. Pentru a asigura preluarea acestei activități, Inspectoratul de Stat al Muncii a organizat cursuri de instruire teoretico-practice cu tematica „Cercetarea accidentelor de muncă și consecințele acestora”. Astfel, 24 inspectori din cadrul autorităților au beneficiat de instruire practică privind cercetarea accidentelor de muncă, și privind modul de stabilire a raporturilor de  muncă între angajatori și salariați. Ulterior, au fost realizate lecții practice privind cercetarea accidentelor de muncă la care au participat 31 inspectori.

            Pentru aplicarea în practică a cunoștințelor, la solicitarea autorităților din domeniul siguranței ocupaționale, inspectorii din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Agenției pentru Supraveghere Tehnică și Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației au participat la cercetarea accidentelor de muncă, produse în domeniul lor de competență.

            De la începutul anului, până la data de 30 septembrie 2019 la Inspectoratul de Stat al Muncii au fost comunicate 319 evenimente de accidentare a lucrătorilor în câmpul muncii, în urma cărora au avut de suferit 329 persoane, inclusiv 46 mortale. Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii au cercetat:

-  29 accidente mortale, din care 14 accidente de muncă, 12 – în afara muncii și 3 accidente, care nu se încadrează în prevederile Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă;

- 24 accidente grave, din care 13 accidente de muncă, 8 – cu incapacitate temporară de muncă, 2 – în afara muncii și 1 accident care nu se încadrează în prevederile Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă.

            Inspectorii din autoritățile cu atribuții de control în domeniul siguranței ocupaționale au cercetat 6 accidente mortale și 3 grave, din care:

-         Agenția pentru Supraveghere Tehnică – 2 accidente de muncă mortale și 2 mortale în afara muncii, 2 accidente de muncă grave și 1 grav în afara muncii;

-         Agenția Națională Transport Auto – 1 accident de muncă mortal;

-         Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței – 1  accident de muncă mortal.

            De către comisiile întreprinderilor au fost cercetate 239 de cazuri de accidentare cu incapacitate temporară de muncă, în urma cărora au avut de suferit 246 persoane.

            La data de 30 septembrie se aflau în proces de cercetare 17 cazuri de accidentare, din care 13 accidente cu caracter mortal, în care și-au pierdut viața 13 persoane. Acestea au fost repartizate spre cercetare:

            - Agenției Națională pentru Siguranța Alimentelor – 5 mortale și 3 grave;

            - Agenției pentru Supraveghere Tehnică 3 mortale și 1 grav;

            - Agenția Națională Transport Auto – 4 mortale.

            În vederea conformării la prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă și prevenirii accidentelor, Inspectoratul de Stat al Muncii întreprinde acțiuni de coordonare și consultare în domeniul muncii a persoanelor cu funcţii de răspundere din unităţi (conducători, conducători a locurilor de muncă, specialiști şi persoane desemnate, care se ocupă de activităţile de protecţie şi prevenire la nivel de unitate).

 

 

 

            Inspectoratul de Stat al Muncii                                                        

            08 octombrie 2019