Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

A A A

Raport lunar

Activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii este orientată spre realizarea obiectivelor ce-i revin din Programul său de activitate şi din prevederile actelor legislative şi normative din domeniul muncii. Inspectoratul de Stat al Muncii întreprinde activități de inspecție în vederea prevenirii şi combaterii ilegalităţilor din domeniul raporturilor de muncă și desfășoară acţiuni de colaborare cu autoritățile competente în domeniul controlului siguranței ocupaționale.

 

Capitolul I. Acțiuni în domeniul raporturilor de muncă

 

Sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, pe parcursul lunii ianuarie a anului 2020 inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii au efectuat 153 controale la unități cu un număr de 12837 salariaţi, din care 7137 femei (inclusiv 1051din mediul rural) și 1 minor. Din numărul total – 79 constituie controale planificate (din care 75 în sectorul public și 4 în sectorul privat) şi 74 inopinate (din care 27 în sectorul public și 47 în sectorul privat). Au fost efectuate 101 controale cu deplasarea în teren la agentul economic, iar 52 – din oficiu.

În urma acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese–verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate 808 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă. Activităţile de inspecție întreprinse scot în evidenţă faptul, că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia. Pe parcursul perioadei de gestiune au parvenit 109 informații-răspuns de la unități, privind îndeplinirea prescripțiilor consemnate în procesele-verbale de control. Indicii operativi de activitate a Inspectoratului de Stat al Muncii sunt reprezentați în anexa nr.1 la prezenta Informație.

În contextul monitorizării modului şi termenilor de achitare a salariilor, au fost efectuate 11 controale la unități, care au admis restanţe la plata salariilor în sumă de 3,239 mil lei față de 212 angajați, din care 33 femei. Totodată au fost constatate datorii din anii precedenți de 3,1 mil lei față de 160 angajați la 3 agenți economici. Inspectorii de muncă au întocmit procese-verbale de control în care au fost stabiliți termeni de lichidare a restanţelor salariale. În temeiul art. 57 al.1 Codul contravențional inspectorii de muncă au încheiat 9 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată.

Pentru realizarea obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru” din Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi muncii nedeclarate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.477 din 28.06.2011 pe parcursul lunii ianuarie a anului 2020 la 5 agenți economici și 4 angajatori-persoane fizice au fost depistate 11 persoane, ce activau fără forme legale de angajare, din care 2 femei și 1 minor. De către inspectorii de muncă au fost încheiate 9 procese-verbale cu privire la contravenţie în temeiul art. 551 Codul contravențional, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Au fost repuse în drepturi 4 persoane, fiindu-le legalizate raporturile de muncă.

Pentru contracararea practicii de achitare a salariilor „în plic” și a „muncii la negru”, a fost efectuat un control în comun cu reprezentantul Sindicatului Educației și Științei.

Totodată, au fost examinate 3 sesizări ale Inspectoratului de poliție privind depistarea muncii nedeclarate.

Pe parcursul perioadei de raportare de către inspectorii de muncă au fost monitorizate 74 unităţi cu un efectiv de 20 şi mai multe persoane. Potrivit prevederilor art.34 al Legii nr.60-XIX din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru plasarea în câmpul muncii a persoanelor respective, la 3 unităţi au fost rezervate 9 locuri de muncă. La 9 unităţi, în perioada efectuării controlului, își desfășurau activitatea 28 persoane cu dizabilităţi. La 3 unităţi există registrul de evidenţă a cererilor de angajare a persoanelor cu dizabilităţi. Au informat Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă despre locurile de muncă rezervate 3 unități. Inspectorii de muncă au înaintat conducătorilor unităților prescripţii pentru conformare la prevederile legii nominalizate.

În temeiul pct. 5 al Ordinului „Cu privire la efectuarea controlului asupra corectitudinii stabilirii, calculării și plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă” emis de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratul de Stat al Muncii și Casa Națională de Asigurări Sociale, de către inspectorii de muncă au fost întreprinse vizite de control la 6 unități, a căror salariați în perioada 2017 – 2019 au beneficiat de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă (cauzate de boli obișnuite, accidente nelegate de muncă, prevenirea îmbolnăvirilor, îngrijirea copilului bolnav). Ca rezultat al controalelor nu au fost depistate abateri la calcularea indemnizațiilor.

Pe parcursul perioadei de gestiune de către inspectorii de muncă au fost examinate şi întreprinse măsuri pentru soluţionare a 192 petiţii parvenite de la cetăţeni. Din numărul total de petiții examinate 51% - constituie probleme ce ţin de salarizare; 17% - semnalizează cazuri de concediere/reducere a personalului; 8% - constituie semnalizări privind munca nedeclarată; 7% -semnalizaeză abateri de la prevederile legale la încheierea contractelor individuale de muncă; câte 5% - constituie încălcări privind stabilirea regimului de muncă și probleme ce ţin de neacordarea/neplata concediilor de odihnă; 3% - sesizări privind comiterea încălcărilor la acordarea, calcularea sau neachitarea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă și calcularea indemnizației în urma producerii accidentelor de muncă; 3% - invocă alte probleme. De asemenea au fost examinate 75 sesizări de la autorități publice și persoane juridice. Au fost repuse în drepturi 117 persoane. Concomitent, inspectorii de muncă, au acordat ajutor metodologic şi consultativ la circa 500 cetăţeni.

Ca rezultat al neconformării unităţilor supuse controalelor la prevederile legislaţiei muncii, de către inspectorii de muncă au fost încheiate 20 procese-verbale cu privire la contravenţie şi înaintate spre examinare în instanța de judecată.

La inspecţiile teritoriale de muncă, în baza art.33 alin.1 Codul Muncii, au fost luate la evidență 30 contracte colective de muncă și acorduri adiționale la ele.

Ca măsură de contracarare a muncii nedeclarate în agricultură, conform Legii nr. 22 din 23 februarie 2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, începând cu luna septembrie a anului 2018 și pe parcursul perioadei următoare, de către inspecțiile teritoriale de muncă, la solicitarea beneficiarilor, au fost realizate contra cost 1541 Registre de evidență a zilierilor, inclusiv 19 pe parcursul lunii ianuarie 2020. De la beneficiarii de lucrări agricole, la inspecțiile teritoriale de muncă, au parvenit 987 extrase din Registrele de evidență,  inclusiv 32 extrase pe parcursul lunii ianuarie 2020. În registre au fost vizate 22744 persoane cu statut de zilier, din care 579 lucrători-zilieri, ce au activat pe parcursul lunii ianuarie a anului 2020.

Totodată, inspectorii de muncă au desfășurat activitate de instruire și informare în domeniul raporturilor de muncă la nivel de unitate pentru 248 salariați de la 18 unități economice.

Pentru familiarizarea cu prevederile legislaţiei muncii în vigoare inspectorii de muncă au organizat seminare instructiv-consultative pentru tineretul studios. La seminarele în cauză au participat 242 tineri din 8 instituţii de învăţământ preuniversitar. În cadrul acestor seminare participanţii au fost informaţi detaliat despre modalităţile de aplicare corectă a prevederilor legislației muncii.

De asemenea, inspectorii de muncă au participat la întrunirile și ședințele de lucru, organizate de autoritățile publice locale și subdiviziunile desconcentrate în teritoriu ale autorităților publice centrale.

Pentru sensibilizarea, informarea şi consultarea celor interesaţi în aplicarea corectă şi eficientă a legislaţiei, precum şi pentru asigurarea transparenţei activităţii de inspecţie au fost realizate acţiuni de informare a populaţiei prin diferite mijloace mass-media.. Despre activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii şi despre cele mai eficiente metode de aplicare a Codului muncii, a altor acte legislative și normative din domeniul muncii în vigoare au fost publicate articole în presa locală, au fost acordate interviuri la emisiuni televizate și radiofonice.

Din timpul total de lucru al inspectorilor de muncă, 39% a fost utilizat la activităţi pe teren (efectuarea vizitelor de control, examinarea petiţiilor, acţiuni în instanţa de judecată, deplasări de serviciu, seminare de instruire). Restul timpului a fost utilizat în cadrul activităţilor la sediu (efectuarea acțiunilor de control și examinarea petiţiilor din oficiu, acordarea consultaţiilor agenţilor economici şi persoanelor fizice, întocmirea răspunsurilor la adresări şi planificarea lunară a activităţilor de inspecţie).

Capitolul II. Acțiuni în domeniul securității și sănătății în muncă

În vederea conformării la prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, Inspectoratul de Stat al Muncii permanent întreprinde acțiuni de coordonare în domeniu, acordă ajutor metodologic și consultativ autorităților cu atribuții de control în domeniul siguranței ocupaționale.

Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile cu atribuții de control în domeniul siguranței ocupaționale, pe parcursul lunii ianuarie a anului 2020 au fost desfășurate următoarele activități:

- au fost efectuate 16 controale, din care 10 planificate și 6 inopinate la unități cu efectivul de personal de 1396 unități, din care 820 femei, 62 persoane cu dizabilități și 3 minori;

- ca rezultat al controalelor au fost constate și consemnate în procesele-verbale de control 163 încălcări;

- de la angajatori au parvenit 24 informații, privind remedierea încălcărilor;

- au fost examinate 3 petiții parvenite de la cetățeni și 10 sesizări de diferite autorități și au fost întreprinse măsuri de repunere în drepturi a cetățenilor;

- au fost utilizate 2 zile la 2 ședințe de judecată;

- pentru deplasări la întruniri și seminare au fost utilizate 12 zile;

- în temeiul art. 55/3 din Codul contravențional au fost încheiate 6 procese-verbale cu privire la contravenție;

- au fost desfășurate 10 acțiuni de sensibilizare, inclusiv prin vizitele de lucru la unități.

Din timpul total de lucru al inspectorilor de muncă, 38% a fost utilizat la activităţi pe teren (efectuarea vizitelor de control, examinarea petiţiilor, cercetarea evenimentelor de accidentare în câmpul muncii, acţiuni în instanţa de judecată, deplasări de serviciu, seminare de instruire). Indicatorii operativi de activitate în domeniul siguranței ocupaționale sunt reprezentați în anexa nr. 2 la prezenta Informație.

De la începutul anului, la Inspectoratul de Stat al Muncii au fost comunicate 13 evenimente de accidentare a lucrătorilor în câmpul muncii, în urma cărora au avut de suferit 13 persoane, inclusiv 1 mortal.

De către comisiile întreprinderilor au fost cercetate 12 de cazuri de accidentare cu incapacitate temporară de muncă, în urma cărora au avut de suferit 12 persoane.

La data de 31 ianuarie 2020 se afla în proces de cercetare 1 caz mortal de accidentare.

În vederea conformării la prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă și prevenirii accidentelor, Inspectoratul de Stat al Muncii întreprinde acțiuni de coordonare și consultare în domeniul muncii a persoanelor cu funcţii de răspundere din unităţi (conducători, conducători a locurilor de muncă, specialiști şi persoane desemnate, care se ocupă de activităţile de protecţie şi prevenire la nivel de unitate).

 

Inspectoratul de Stat al Muncii

10 februarie 2020