Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

A A A

Raport lunar

Activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii este orientată spre realizarea obiectivelor ce-i revin din Programul său de activitate şi din prevederile actelor legislative şi normative din domeniul muncii. Inspectoratul de Stat al Muncii întreprinde activități de inspecție în vederea prevenirii şi combaterii ilegalităţilor din domeniul raporturilor de muncă și desfășoară acţiuni de colaborare cu autoritățile competente în domeniul controlului siguranței ocupaționale.

 Capitolul I. Acțiuni în domeniul raporturilor de muncă

 

Sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă, pe parcursul lunilor ianuarie și februarie ale anului 2020 inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii au efectuat 376 controale la unități cu un număr de 27451 salariaţi, din care 15749 femei (inclusiv 2651 din mediul rural) și 2 minori. Din numărul total – 252 constituie controale planificate (din care 114 în sectorul public și 138 în sectorul privat) şi 124 inopinate (din care 52 în sectorul public și 72 în sectorul privat). Au fost efectuate 198 controale cu deplasarea în teren la agentul economic, iar 178 – din oficiu.

 

În urma acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese–verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate 2088 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă. Activităţile de inspecție întreprinse scot în evidenţă faptul, că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenilor de plată a acestuia. Pe parcursul perioadei de gestiune au parvenit 201 informații-răspuns de la unități, privind îndeplinirea prescripțiilor consemnate în procesele-verbale de control.

 

În contextul monitorizării modului şi termenilor de achitare a salariilor, au fost efectuate 18 controale la unități, care au admis restanţe la plata salariilor în sumă de 3,703 mil lei față de 246 angajați, din care 47 femei. Totodată au fost constatate datorii din anii precedenți de 3,3 mil lei față de 173 angajați la 4 agenți economici. Inspectorii de muncă au întocmit procese-verbale de control în care au fost stabiliți termeni de lichidare a restanţelor salariale. În temeiul art. 57 al.1 Codul contravențional inspectorii de muncă au încheiat 11 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată.

 

Pentru realizarea obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru” din Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi muncii nedeclarate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.477 din 28.06.2011 pe parcursul lunilor ianuarie și februarie ale anului 2020 la 6 agenți economici și 7 angajatori-persoane fizice au fost depistate 15 persoane, ce activau fără forme legale de angajare, din care 3 femei și 1 minor. De către inspectorii de muncă au fost încheiate 13 procese-verbale cu privire la contravenţie în temeiul art. 551 Codul contravențional, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Au fost repuse în drepturi 4 persoane, fiindu-le legalizate raporturile de muncă.

 

Pentru contracararea practicii de achitare a salariilor „în plic” și a „muncii la negru”, au fost efectuate 3 controale planificate în comun cu reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat și 1 control în comun cu reprezentantul Sindicatului Educației și Științei.

 

Totodată, au fost examinate 3 sesizări ale Inspectoratului de poliție privind depistarea muncii nedeclarate.

 

Pe parcursul perioadei de raportare de către inspectorii de muncă au fost monitorizate 157 unităţi cu un efectiv de 20 şi mai multe persoane. Potrivit prevederilor art.34 al Legii nr.60-XIX din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru plasarea în câmpul muncii a persoanelor respective, la 33 unităţi au fost rezervate 284 locuri de muncă. La 43 unităţi, în perioada efectuării controlului, își desfășurau activitatea 264 persoane cu dizabilităţi. La 29 unităţi există registrul de evidenţă a cererilor de angajare a persoanelor cu dizabilităţi. Au informat Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă despre locurile de muncă rezervate 17 unități. Inspectorii de muncă au înaintat conducătorilor unităților prescripţii pentru conformare la prevederile legii nominalizate.

 

În temeiul pct. 5 al Ordinului „Cu privire la efectuarea controlului asupra corectitudinii stabilirii, calculării și plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă” emis de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratul de Stat al Muncii și Casa Națională de Asigurări Sociale, de către inspectorii de muncă au fost întreprinse vizite de control la 9 unități, a căror salariați în perioada 2017 – 2019 au beneficiat de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă (cauzate de boli obișnuite, accidente nelegate de muncă, prevenirea îmbolnăvirilor, îngrijirea copilului bolnav). Ca rezultat al controalelor nu au fost depistate abateri la calcularea indemnizațiilor.

 

Pe parcursul perioadei de gestiune de către inspectorii de muncă au fost examinate şi întreprinse măsuri pentru soluţionare a 373 petiţii parvenite de la cetăţeni. Din numărul total de petiții examinate 56% - constituie probleme ce ţin de salarizare; 16% - semnalizează cazuri de concediere/reducere a personalului; 6% - constituie semnalizări privind munca nedeclarată; câte 5% - constituie încălcări privind stabilirea regimului de muncă și probleme ce ţin de neacordarea/neplata concediilor de odihnă; 4% - semnalizaeză abateri de la prevederile legale la încheierea contractelor individuale de muncă; 2% - sesizări privind comiterea încălcărilor la acordarea, calcularea sau neachitarea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă și calcularea indemnizației în urma producerii accidentelor de muncă; 6% - invocă alte probleme. De asemenea au fost examinate 139 sesizări de la autorități publice și persoane juridice. Au fost repuse în drepturi 184 persoane. Concomitent, inspectorii de muncă, au acordat ajutor metodologic şi consultativ la circa 1050 cetăţeni.

 

Ca rezultat al neconformării unităţilor supuse controalelor la prevederile legislaţiei muncii, de către inspectorii de muncă au fost încheiate 31 procese-verbale cu privire la contravenţie şi înaintate spre examinare în instanța de judecată.

 

La inspecţiile teritoriale de muncă, în baza art.33 alin.1 Codul Muncii, au fost luate la evidență 97 contracte colective de muncă și acorduri adiționale la ele.

 

Ca măsură de contracarare a muncii nedeclarate în agricultură, conform Legii nr. 22 din 23 februarie 2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, începând cu luna septembrie a anului 2018 și pe parcursul perioadei următoare, de către inspecțiile teritoriale de muncă, la solicitarea beneficiarilor, au fost realizate contra cost 1566 Registre de evidență a zilierilor, inclusiv 44 pe parcursul lunilor ianuarie – februarie 2020. De la beneficiarii de lucrări agricole, la inspecțiile teritoriale de muncă, au parvenit 1012 extrase din Registrele de evidență,  inclusiv 57 extrase pe parcursul lunilor ianuarie – februarie 2020. În registre au fost vizate 23257 persoane cu statut de zilier, din care 1092 lucrători-zilieri, ce au activat pe parcursul lunilor ianuarie – februarie a anului 2020.

 

Totodată, inspectorii de muncă au desfășurat activitate de instruire și informare în domeniul raporturilor de muncă la nivel de unitate pentru 545 salariați de la 39 unități economice.

 

Pentru familiarizarea cu prevederile legislaţiei muncii în vigoare inspectorii de muncă au organizat seminare instructiv-consultative pentru tineretul studios. La seminarele în cauză au participat 459 tineri din 17 instituţii de învăţământ preuniversitar. În cadrul acestor seminare participanţii au fost informaţi detaliat despre modalităţile de aplicare corectă a prevederilor legislației muncii.

 

Capitolul II. Acțiuni în domeniul securității și sănătății în muncă

 

În vederea conformării la prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, Inspectoratul de Stat al Muncii permanent întreprinde acțiuni de coordonare în domeniu, acordă ajutor metodologic și consultativ autorităților cu atribuții de control în domeniul siguranței ocupaționale.

 

Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile cu atribuții de control în domeniul siguranței ocupaționale, pe parcursul lunilor ianuarie – februarie a anului 2020 au fost desfășurate următoarele activități:

 

- au fost efectuate 98 controale, din care 83 planificate și 15 inopinate la unități cu efectivul de personal de 5683 unități, din care 2383 femei, 72 persoane cu dizabilități și 3 minori;

 

- ca rezultat al controalelor au fost constate și consemnate în procesele-verbale de control 860 încălcări;

 

- de la angajatori au parvenit 34 informații, privind remedierea încălcărilor;

 

- au fost examinate 12 petiții parvenite de la cetățeni și 25 sesizări de diferite autorități și au fost întreprinse măsuri de repunere în drepturi a cetățenilor;

 

- au fost utilizate 3 zile la 3 ședințe de judecată;

 

- pentru deplasări la întruniri și seminare au fost utilizate 28 zile;

 

- în temeiul art. 55/3 din Codul contravențional au fost încheiate 17 procese-verbale cu privire la contravenție;

 

- au fost desfășurate 37 acțiuni de sensibilizare, inclusiv prin vizitele de lucru la unități.

 

De la începutul anului, la Inspectoratul de Stat al Muncii au fost comunicate 53 evenimente de accidentare a lucrătorilor în câmpul muncii, în urma cărora au avut de suferit 53 persoane, inclusiv 11 mortal.

 

Inspectorii cu atribuții de control în domeniul siguranței ocupaționale au cercetat 2 accidente mortale, din care 1 de muncă.

 

De către comisiile întreprinderilor au fost cercetate 41 de cazuri de accidentare cu incapacitate temporară de muncă, în urma cărora au avut de suferit 41 persoane.

 

La data de 28 februarie 2020 se aflau în proces de cercetare 10 cazuri de accidentare, inclusiv 9 mortale.

 

În vederea conformării la prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă și prevenirii accidentelor, Inspectoratul de Stat al Muncii întreprinde acțiuni de coordonare și consultare în domeniul muncii a persoanelor cu funcţii de răspundere din unităţi (conducători, conducători a locurilor de muncă, specialiști şi persoane desemnate, care se ocupă de activităţile de protecţie şi prevenire la nivel de unitate).

 

 Inspectoratul de Stat al Muncii

12 martie 2020