Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

A A A

Spețe

Mar, 09/21/2021 - 13:23 -- ismadmin
Body: 

 

nr. 1 – Neachitarea sumelor cuvenite la desfacerea contractului individual de muncă.

I.         Situația de fapt

În cadrul ISM a parvenit petiția dnei D.. , care invocă că angajatorul întreprinderii Y.. nu a calculat și achitat salariul pentru perioada lunilor mai-iulie 2020, precum și compensația pentru concediul de odihnă anual nefolosit.Angajatorul afirmă că nu are datorii salariale față de petiționară. Solicitând  și examinând documentația întreprinderii (tabelele de pontaj și evidența contabilității), dnei D.. nu i s-a achitat sumele cuvenite la eliberare.Inspectorii ITM, în urma efectuării controlului la unitatea respectivă, au depistat încălcarea legislației muncii prin nerespectarea art. 143 din Codul Muncii al Republicii Moldova.

II.        Încălcările tipice constatate în situația de fapt.

Conform art.75 alin.(2) din Codul Muncii al Republicii Moldova “Suspendarea contractului individual de muncă presupune suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor salarialе (salariu, sporuri, alte plăţi) de către angajator.”

1) Angajatorul a emis ordin de desfacerea contractului individual de muncă cu salariata E.. în lipsa cererii personale, contrar prevederilor art.85 alin.(1) din Codul Muncii.

2) La desfacerea contractului individual de muncăcu dna E.. angajatorul nu a efectuat compensația pentru concediul de odihnă anual nefolosit, contrar prevederilor art.119 alin.(1) din Codul Muncii.

3) Angajatorul i-a acordat dnei E.. cocediu neplătit în lipsa cererii, contrar prevederilor art.120 alin.(1) din Codul Muncii.

Potrivit art.128 alin.(1) din Codul Muncii al Republicii Moldova, „Salariul reprezintă orice recompensă sau cîştig evaluat în bani, plătit salariatului de către angajator în temeiul contractului individual de muncă, pentru munca prestată sau care urmează a fi prestată.”

Angajatorul nu a respectat termenele, periodicitatea și locul de plată a salariului în raport cu dna E.. , contrar prevederilor art.142 alin.(1) din Codul Muncii.

Angajatorul nu i-a informat în scris (bon de plată a salariului), pe dna E.. despre părţile componente ale salariului ce i se cuvin pentru perioada respectivă, despre mărimea şi temeiurile reţinerilor efectuate, despre suma totală pe care urmează să o primească, precum şi să asigure efectuarea înscrierilor respective în registrele contabile, prin ce a încalcat prevederile art.142 alin.(3) al Codului Muncii RM.

Angajatorul nu i-a achitat dnei E ..., la desfacerea contractul individual de muncă, sumele ce i se cuvin în ziua eliberării, prin ce a încalcat prevederile art.143 alin.(1) din Codul Muncii RM.

III.      Recomandări și prescripții la caz.

Recomandări privind înlăturarea încălcărilor stabilite în partea prescriptivă, după caz:

De calculat și achitat dnei D.. salariul cuvenit pentru perioada lunilor mai-iulie 2020 și compensația pentru concediul de odihnă anual nefolosit în termen de 20 zile calendaristice, cu informarea în scris a ITM.

Prevederile normative în al căror temei au fost emise recomandările:

a)                  Codul Muncii RM art.85 alin.(1);

b)                 Codul Muncii RM art.119 alin.(1);

c)                  Codul Muncii RM art.120 alin.(1);

d)                 Codul Muncii RM art.142 alin.(1).

Inspectorii ITM au consemnat încălcarea depistată în procesul-verbal de control și date prescripții de înlăturare în termeni restrânși (20 de zile). Ca urmare, angajatorul a înlăturat încălcarea achitând dnei D.. sumele ce i se cuveneau în ziua eliberării.

În cazul în care prescripțiile de înlăturare a încălcărilor depistate nu au fost respectate, administrația unității respective se sancționează conform art. 552 “Achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă se sancţionează, pentru fiecare persoană identificată, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 1000 la 1500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 1000 la 1500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”

 

nr. 2 – Rețineri la plata salariului.

I.         Situația de fapt

Un funcționar public din cadrul autorității X, dna E.., a încetat raporturile de muncă cu administrația instituției în temeiul art. 63 alin.(1) lit. k) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. Prin ordinul administrației date s-a dispus reținerea din plățile salariale ce i se cuveneau funcționarului public în cauză, a salariului achitat în avans pentru 22 de zile lucrătoare din luna martie și aprilie 2020 declarate zile de odihnă prin dispozițiile autorității competente a Republicii Moldova. Ordinul administrației respective menționat supra a fost emis în baza prevederilor art.148 alin. (2) lit. a) din Codul Muncii al Republicii Muncii și adispozițiilor competente a Republicii Moldova, care prevedeau recuperarea zilelor lucrătoare declarate libere pe perioada stării de urgență.

II.        Încălcările tipice constatate în situația de fapt.

Reţinerile din salariu se pot face numai în cazurile prevăzute de Codul Muncii şi de alte acte normative. Conform art.148 alin.(2) Reţinerile din salariu pentru achitarea datoriilor salariaţilor faţă de angajator se pot face în baza ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) acestuia: a) pentru restituirea avansului eliberat în contul salariului; b) pentru restituirea sumelor plătite în plus în urma unor greşeli de calcul; c) pentru acoperirea avansului necheltuit şi nerestituit la timp, eliberat pentru deplasare în interes de serviciu sau transferare într-o altă localitate ori pentru necesităţi gospodăreşti, dacă salariatul nu contestă temeiul şi cuantumul reţinerilor.

În cazurile specificate la alin.(2), angajatorul are dreptul să emită ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) de reţinere în termen de cel mult o lună din ziua expirării termenului stabilit pentru restituirea avansului sau achitarea datoriei, din ziua efectuării plăţii greşit calculate ori a constatării prejudiciului material. Dacă acest termen a fost omis ori salariatul contestă temeiul sau cuantumul reţinerii, litigiul se va examina de către instanţa de judecată la cererea angajatorului sau salariatului (art.349-355).

Administrația instituției menționată supra afirmă că zilele nelucrătoare au fost remunerate legal pe parcursul lunilor martie - aprilie 2020, încălcări ale cadrului normativ în domeniu n-au fost stabilite, fiind respectate prevederile art.128 alin.(1) și art.148 alin.(2) lit. a) din Codul Muncii, pct.7 din Hotărârea Guvernului nr.332/2020 și Dispozițiilor comisiei competentea Republicii Moldova.

Potrivit celor menționate supra, prin ordinul administrației respective cu privire la plățile salariale ce i se cuvin dnei E.., autoritatea publică angajator, la încetarea raporturilor de muncă cu persoana respectivă, a reținut din salariul acesteia suma de ... lei, calificată drept avans pentru doua zile lucrătoarecare au fost declarate zile de odihnă prin dispozițiile Comisiei competente a Republicii Moldova pentru care s-a achitat salariul integral, fiind declarată perioada stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 17 martie – 15 mai 2020.

III. Recomandări și prescripții la caz.

1)                 În rezultatul verificării legalității și corectitudinii reținerilor efectuate pentru recuperarea sumelor pentru zilele nelucrătoare, colaboratorii Inspectoratului de Stat al Munciiremit în instanța de judecată referința administrației instituției respectivecu privire la reținerea plăților ce i se cuvin salariatei E... la încetarea raporturilor de serviciu, considerând prezenta acțiune ca fiind una vădit abuzivă și neîntemeiată, și anume:

-                     Inspectorii ITM, în timpul examinării petiției dnei E.., a dispus în limita competenței atribuită prin legislația în vigoare, efectuarea controlului de stat la unitatea respectivă pentru elucidarea circumstanțelor consemnate în această petiție cu titlul de încălcare a legislației muncii.

-                     Unitatea dată, autoritate publică cu statut de angajator, în lipsa unui temei legal relevant, a reținut din salariul dnei E.. plățile salariale pentru două zile lucrătoare din luna martie 2020 și 20 de zile lucrătoare din luna aprilie 2020 prin ce au fost încălcate prevederile art.148 din Codul Muncii al Republicii Moldova.

2)                 La încetarea raporturilor de muncă cu dna E.., administrația unității date a încălcat acesteia dreptul la plata contribuțiilor salariale prevăzute de legislația în vigoare.

În speță, prescripția indicată în procesul-verbal de control privind înlăturarea încălcărilor constatate de organul de control este executorie de drept ca sancțiune prevazută de codul contraventional privind efectuarea reţinerilor neîntemeiate din salariu.

În cele din urmă, trebuie să i se achite  dnei E.. la încetarea raporturilor de muncă suma cuvenită de drept, deoarece nu se încadrează în categoria de avans.

În speță, salariata  E.. nu a formulat și nu a înaintat către angajator o cerere de eliberare a unui eventual avans.

La încetarea raporturilor de muncă cu dna E... nu există un act normativ cu privire la modul de recuperare a zilelor declarate libere de către Comisia competentă privind cazul dat.

Inspectoratul de Stat al Muncii, la examinarea petiției depuse de dna E.., în drept și-a realizat plenar competența atribuită prin lege, a elucidat multiaspectul cazului dat, iar ca urmare a constatării încălcării dreptului dnei E.. la plata contribuțiilor salariale contrar prevederilor legale la încetarea raporturilor din serviciul public, a intervenit cu prescripție executorie de drept pentru angajator la repunerea în dreptul legitim a petiționarei E.. la plata în criteriul de legalitate a salariului, prescripție consemnată în actul administrativ contestat, act administrativ ce corespunde exigențelor legislației în vigoare. Potrivit legislației în vigoare, salariul nu poate fi diminuat, ci garantat!

Încălcarea respectivă urmează a fi remediată în instanța de judecată.

 

nr. 3  - Munca nedeclarată.

I.                   Situația de fapt

De către inspectorii InspecțieiTeritoriale de Muncă a fost efectuat control inopinat la unitatea Y..., în urma parvenirii petiției colective inopinate înregistrată cu nr..., unde s-a constatat că câteva persoane prestează munca sub autoritatea unui conducător fără a fi respectate prevederile actelor normative și legislative în domeniul raporturilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă.

Conducătorul unității a afirmat că câteva persoane „îl ajută” în prestarea serviciilor caracteristice domeniului de activitate, iar altele fac stagiere”.Persoanele respective afirmăcăconducătorulunității a refuzatsăîiangajezeoficialîncampulmuncii.

II.                Încălcările tipice constatate în situația de fapt.

În Codul Muncii nu este prevazut termenul „stagiere” ca încheiere a raporturilor de muncă, dar se respectă procedura de angajare în temeiul legal prin perfectarea actelor la angajare în care se acordă o periodă de probă.

Potrivit art. 45 din Codul Muncii al RM, contractul individual de muncă este înţelegerea dintre salariat şi angajator, prin care salariatul se obligă să presteze o muncă într-o anumită specialitate, calificare sau funcţie, să respecte regulamentul intern al unităţii, iar angajatorul se obligă să-i asigure condiţiile de muncă prevăzute de prezentul cod, de alte acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, de contractul colectiv de muncă, precum şi să achite la timp şi integral salariul, în conformitate cu art. 56 din Codul Muncii al RM„Încheierea contractuluiindividual de muncă” în baza negocierilor dintre salariat şi angajator.

Astfel, persoanele primite la muncă de către angajator din speță, nu pot fi calificate ca și salariați potrivit legii în vigoare.

Angajatorul din speță a admis munca nedeclarată conform art. 71 din Codul Muncii al RM „Interzicerea utilizării muncii nedeclarate”. Conform art.71alin.(2) din Codul Muncii al RM Prin muncă nedeclarată se înţelege orice muncă prestată de o persoană fizică pentru şi sub autoritatea unui angajator fără a fi respectate prevederile prezentului cod referitoare la încheierea contractului individual de muncă.”

III. Recomandări și prescripții la caz.

De ce atribuții dispun inspectorii ITM și care ar fi măsurile întreprinse de aceștia privind înlăturarea prescripțiilor emise?

În atribuțiile inspectorilor ITM intră monitorizarea controlului de stat privind respectarea legislaţiei muncii.

Inspectorii ITM au efectuat un control de stat la unitatea respectivă în domeniul respectării legislației muncii cu privire la raporturile de muncă. Ca urmare, constatând prestarea muncii nedeclarate de către persoanele respective, inspectorii au întocmit Proces-Verbal de constatare a contravenției în conformitate cu art. 551Utilizarea muncii nedeclarate se sancţionează pentru fiecare persoană identificată cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionaleaplicată persoanei fizice, cuamendă de la 150 la 210 de unităţiconvenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendăde la 210 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”, cu remiterea lui ulterioară în instanța de judecată pentru aplicarea sancțiunii contravenționale.

 

nr. 4–Nerespectarea condițiilor de muncă.

I.         Situația de fapt

La șantierul X.. inspectorii ITM au depistat că angajații unității activau fără echipament de protecție nerespectând legislația în domeniul sanatății și securității în muncă cu privire la prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale.Angajatorul are înobligațiasaasigurareacăangajatiisuntapti de muncădin timp,săaplicemăsurilecorespunzatoare, înconformitate cu cunoștintelelorșimijloaceletehnice de care dispune.Angajatul care, în caz de pericol iminent, părăsește locul de muncă, nu trebuie sa fie supus la nici un prejudiciu din partea angajatorului și trebuie sa fie protejat împotriva oricaror consecințe defavorabile și injuste.

II.        Încălcările tipice constatate în situația de fapt.

Potrivit art.10 din Codul Muncii Republicii Moldova Drepturile și obligațiile angajatorului alin.(1) lit. e) “să asigure salariaţilor condiţiile de muncă corespunzătoare cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă”

Legea securității șisănătății în muncă nr. 186/2008 generează responsabilitatea juridică Încălcarea de către angajator a legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă, dacă fapta nu constituie infracţiune, manifestată prin

a)                  neevaluarea riscurilor profesionale la locurile de muncă

b)                 neinformarea salariaţilor cu privire la riscurile profesionale;

c)                  neasigurarea salariaţilor cu instrucţiuni şi instruiri privind securitatea şi sănătatea în muncă

d)                 atragerea la munci interzise de lege a unor categorii de salariaţi;

e)                  admiterea la muncă a salariaţilor fără pregătire profesională şi/sau instruirea necesare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

f)                  nerespectarea obligaţiei de creare şi menţinere a condiţiilor igienice şi sanitare de muncă;

g)                 nerespectarea obligaţiei de acordare gratuită a echipamentului de protecţie.

         Ulterior, a fost dată prescripție de remediere a ilegalităților menționate supra în termeni restrânși.

 

III.             Recomandări și prescripții la caz.

În urma efectuării controlului de către inspectorii ITM, lucrările de pe șantierul respectiv au fost stopate.

Încălcările depistate incluse în procesul-verbal de control au fost aduse la cunoștința angajatorului sub semnătură și date prescripții de remediere a ilegalității admise.

A fost întocmit proces verbal cu privire la contravenție. Se sancţionează cu amendă de la100 la 200 de unităţi convenţionaleaplicată persoanei cu funcţie derăspundere, cu amendă de la 250 la400 de unităţi convenţionaleaplicată persoanei juridice.

    Conform art. 553 alin. (3), neasigurarea comunicării, cercetării, evidenţei şi a raportăriiîn modul stabilit a accidentelor de muncă produse în unitatea economică sau modificarea stării defapt rezultată din producerea unui accident de muncă, cu excepţia cazurilor în care menţinerea acestei stări poate genera alte accidente de muncă ori poate pune în pericol viaţa accidentaţilor sau a altor persoane, ce se sancţionează cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Ulterior, în urma înlăturării încălcărilor depistate, angajatorul prezintă la ITM executarea prescripțiilor consemnate în procesul-verbal, atașând probele/dovezile remedierii și respectării legislației privind securitatea și sănătatea în muncă.

 

nr. 5Nerespectarea timpului de muncă și de odihnă.

I.         Situația de fapt

În cadrul ISM a parvenit petiția colectivă a salariaților Spitalului.... în care invocă încălcarea legilsației muncii privind nerespectarea timpului de muncă prestat de către salariații unității respective.

II.        Încălcările tipice constatate în situația de fapt.

În conformitate cu art. 95 din Codul Muncii RM Durata normală a timpului de muncăTimpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul, în conformitate cu regulamentul intern al unităţii, cu contractul individual şi cu cel colectiv de muncă, îl foloseşte pentru îndeplinirea obligaţiilor de muncă.

Angajatorul admite că durata timpului de muncă zilnic a salariaților angajați în funcția de asistent medical, a căror muncă implică un efort intelectual şi psiho-emoţional sporit, să fie mai mare decît durata timpului de muncă zilnică (7 ore) stipulată în Hotărîrea Guvernului № 1223 din 09.11.2004, prin ce se încalcă prevederile art.324 şi art.96 alin.(3) din Codul Muncii RM.

În urma controlului a fost stabilit, că durata zilnică a timpului de muncă (a schimbului) a salariaților depăşeşte 12 ore, prin ce se încalcă prevederile art.99 alin.(1) al Codului Muncii Republicii Moldova.

III.Recomandări și prescripții la caz.

Inspectorii ITM au întocmit proves-verbal cu privire la contravenție, care a fost remis în instanța de judecată spre examinare, în urma căreia unitatea respectivă a fost sancționată conform art. 55 alin.(1) lit.a)din Codul Contravențional cu amendă de la amendă de la 70 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere privindÎncălcarea legislaţiei muncii, manifestată prin nerespectarea de către angajator a duratei normale a timpului de muncă.”